ДЪЛГООЧАКВАНО ВТОРО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА “СЪН В ЛЯТНА НОЩ”

На­дя  Асе­но­ва, ко­я­то има в ка­ри­е­ра­та си мно­же­с­т­во ус­пе­ш­ни спе­к­та­к­ли, и ак­тьо­ри­те – Лю­бо­мир Фър­ков, Ка­мен Ива­нов, Бо­жи­дар По­п­чев,Ива­на Сто­я­но­ва,Си­я­на Яне­ва,Сла­вя­на Лю­бо­ми­ро­ва.Ата­нас Ма­х­нев съ­з­да­до­ха  ин­т­ри­гу­ва­ща вер­сия на про­чу­та­та Ше­к­с­пи­ро­ва кла­си­ка, в ко­я­то бо­го­ве-ги­ган­ти, ле­тящ елф и въл­ше­б­но би­ле за­бър­к­ват лю­бо­в­ни ка­ши под ма­ги­че­с­кия взор на Лу­на­та.

И вси­ч­ко то­ва, на фо­на на ве­ли­ко­ле­пен де­кор и ко­с­тю­ми. Сце­но­г­ра­фи­я­та е де­ло на То­дор РАЙ­КОВ, а ко­с­тю­ми­те – на Ане­лия РАЙ­КО­ВА. Ос­вен Обе­рон и Ти­та­ния, ко­и­то се дви­жат ка­то съ­ще­с­т­ва от ле­ген­ди­те вър­ху ко­ки­ли /в ро­ли­те – Бо­жи­дар По­п­чев и Сла­вя­на Лю­бо­ми­ро­ва/, дру­го от ефе­к­т­ни­те ре­ше­ния е ел­фът Пък, кой­то ле­ти на сце­на­та и плу­ва с Лу­на­та /в ро­ля­та е ат­ра­к­ти­в­ни­ят пре­по­да­ва­тел и спе­ци­а­лист по сце­ни­чен бой и пла­с­ти­ка в НА­Т­ФИЗ, и ак­тьор Ка­мен Ива­нов/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *