ДЕТСКА ЕКО-ИДЕЯ ЗА ПОДРАЖАНИЕ

По ини­ци­а­ти­ва на  Об­ра­зо­ва­те­лен цен­тър „Ус­ми­в­ки”-Тър­го­ви­ще и със съдействието на Община Търговище бе по­чи­с­те­на де­т­с­ка­та пло­ща­д­ка зад До­ма на на­у­ка­та и те­х­ни­ка­та. Над 35 де­ца на въз­раст ме­ж­ду се­дем и де­вет го­ди­ни ор­га­ни­зи­ра­ха еко-иде­я­та и да­до­ха при­мер за по­д­ра­жа­ние.

В на­чи­на­ни­е­то ги по­д­к­ре­пи­ха об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Ми­т­ко Стай­ков, гра­до­на­чал­ни­кът  д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва и ди­ре­к­то­рът на БКС инж. Не­дял­ко Не­дел­чев.

Те по­чи­с­т­ва­ха ре­дом с мал­чу­га­ни­те, ад­ми­ри­рай­ки тя­х­но­то ста­ра­ние в за­да­чи­те, же­ла­ние да на­у­ча­ват но­ви не­ща и ис­к­ре­на ус­ми­в­ка, с ко­я­то при­да­ват раз­ли­ч­но на­с­т­ро­е­ние на вси­ч­ко.

Де­ца­та за­е­д­но с те­х­ни­те ро­ди­те­ли и учи­те­ли в об­ра­зо­ва­тел­ния цен­тър са ре­ши­ли през по­чи­в­ни­те дни да бо­я­ди­сат и ог­ра­да­та на пло­ща­д­ка, за да я на­п­ра­вят по-при­в­ле­ка­тел­на за иг­ри­те през ля­то­то. А с чу­ва­ли, ръ­ка­ви­ци, ме­т­ли и пър­га­ви ръ­чи­ч­ки при­да­до­ха нов об­лик на ме­ж­ду­б­ло­ко­во­то про­с­т­ран­с­т­во и пло­ща­д­ка­та, ко­и­то по­чи­с­т­ва­ха.

„Иде­я­та ни бе­ше да съ­з­да­дем на­г­ла­са в де­ца­та и трай­ни на­ви­ци да па­зят сре­да­та, в ко­я­то жи­ве­ят. По то­зи на­чин те се чу­в­с­т­ват зна­чи­ми и ва­ж­ни, а в ут­ре­ш­ния ден ще вни­ма­ват още по­ве­че, из­х­вър­ляй­ки от­па­дъ­ци­те си и до­ри ще пра­вят за­бе­ле­ж­ка, ко­га­то ви­дят не­ре­д­но от­но­ше­ние”, раз­ка­за за ини­ци­а­ти­ва­та Све­т­ла Хра­б­ро­ва, со­б­с­т­ве­ник на ОЦ „Ус­ми­в­ки”.

А в края на ини­ци­а­ти­ва­та за­вър­ши с ду­ми­те: „Бла­го­да­рим от сър­це на Об­щи­на Тър­го­ви­ще за съ­дей­с­т­ви­е­то в на­ши­те про­е­к­ти”. Ден пре­ди по­чи­с­т­ва­не­то, въз­пи­та­ни­ци­те на „Ус­ми­в­ки” се по­х­ва­ли­ха, че по­се­ти­ли ком­по­с­ти­ра­ща­та пло­ща­д­ка, за да ви­дят как се пра­ви био­тор. Там си при­по­м­ни­ли как се съ­би­ра от­дел­но бо­к­лук, кой цвят на кон­тей­не­ри­те за ка­к­во е и още по­ле­з­ни еко-съ­ве­ти.

„Ние по­д­к­ре­пя­ме те­зи ини­ци­а­ти­ви, за­що­то мла­ди­те хо­ра тря­б­ва да се на­у­чат да се гри­жат за за­о­би­ка­ля­ща­та ни сре­да, гра­дът ни да ста­ва все по-чист и все по-ев­ро­пей­с­ки. Те са бъ­де­ще­то на на­шия град”, ка­за пред ме­ди­и­те кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров. Той спо­де­ли още, че са да­ли обе­ща­ние на де­ца­та да ги за­ве­дат и в ку­че­ш­кия при­ют.

В по­чи­с­т­ва­не­то на пло­ща­д­ка­та се вклю­чи­ха и въз­пи­та­ни­ци на Де­т­с­ка твор­че­с­ка за­и­г­рал­ня „Кин­ди­Ру”, а вси­ч­ки мал­чу­га­ни, те­х­ни­те ба­т­ко­в­ци и ка­ки по­лу­чи­ха десерт от пло­до­ва по­чер­п­ка.

Кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров пък им по­да­ри за­ни­ма­тел­ни иг­ри и кни­ж­ки, ко­и­то да им бъ­дат по­ле­з­ни през ле­т­ни­те ва­кан­ци­он­ни дни.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *