Близо 5 хиляди ученици от областта са обхванати в групите по проект „Твоят час”

331 групи за извънкласни дейности по интереси с общ брой обхванати ученици 4992 от всички възрастови групи бяха сформирани през изминалата учебна година по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС).

Продължете да четете Близо 5 хиляди ученици от областта са обхванати в групите по проект „Твоят час”

ЛЕКАРИТЕ, НА КОИТО ВЯРВАМЕ

В из­ле­з­лия от пе­чат ед­но­и­ме­нен Ал­ма­нах на ко­ле­ги­те от „24 ча­са” в на­ча­ло­то на юли, сред пле­я­да­та от най-изя­ве­ни ле­ка­ри от Со­фия, Вар­на, Пло­в­див, че­тем име­то и на тър­го­ви­щ­кия оф­тал­мо­лог д-р Иве­ли­на СТЕ­ФА­НО­ВА. Продължете да четете ЛЕКАРИТЕ, НА КОИТО ВЯРВАМЕ

ЗА ВЪЗХОДА И ПАДЕНИЕТО НА ТЪРГОВИЩКАТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

На по­с­ле­д­на­та Об­щин­с­ка се­сия в Тър­го­ви­ще бе взе­то бо­ле­з­не­но­то ре­ше­ние за за­к­ри­ва­не на тър­го­ви­щ­ка­та ези­ко­ва гим­на­зия,а ко­га­то се за­к­ри­ва един ду­хо­вен храм на зна­ни­е­то, тру­д­но е да ос­та­неш без­раз­ли­чен. Продължете да четете ЗА ВЪЗХОДА И ПАДЕНИЕТО НА ТЪРГОВИЩКАТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИЯ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР-МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА

До­ка­то за де­ца­та и мал­чу­га­ни­те ля­то­то е се­зо­нът на ва­кан­ци­я­та и за­ба­в­ле­ни­я­та, за ня­кои ве­че по­ра­с­на­ли мла­де­жи е се­зон за до­пъл­ни­тел­на ква­ли­фи­ка­ция и пра­к­ти­че­с­ки стаж. В то­зи брой на „Зна­ме” Ви сре­ща­ме с Ти­хо­мир Или­ев, сту­дент по ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на в Ста­ра За­го­ра. Продължете да четете ПРОФЕСИЯ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР-МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА

ЕВРОДЕПУТАТЪТ АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ С ОТКРИТА ПРИЕМНА

Ев­ро­де­пу­та­тът Ан­гел Джам­ба­з­ки бе на ра­бо­т­но по­се­ще­ние в Тър­го­ви­ще. То­ва се слу­чи та­зи не­де­ля (29.07.2018 г.), ко­га­то бъл­гар­с­ки­ят пре­д­с­та­ви­тел в Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент от гру­па­та на Ев­ро­пей­с­ки­те кон­сер­ва­то­ри и ре­фор­ми­с­ти от­к­ри при­ем­на за гра­ж­да­ни. Продължете да четете ЕВРОДЕПУТАТЪТ АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ С ОТКРИТА ПРИЕМНА

ДЕТСКА ЕКО-ИДЕЯ ЗА ПОДРАЖАНИЕ

По ини­ци­а­ти­ва на  Об­ра­зо­ва­те­лен цен­тър „Ус­ми­в­ки”-Тър­го­ви­ще и със съдействието на Община Търговище бе по­чи­с­те­на де­т­с­ка­та пло­ща­д­ка зад До­ма на на­у­ка­та и те­х­ни­ка­та. Над 35 де­ца на въз­раст ме­ж­ду се­дем и де­вет го­ди­ни ор­га­ни­зи­ра­ха еко-иде­я­та и да­до­ха при­мер за по­д­ра­жа­ние. Продължете да четете ДЕТСКА ЕКО-ИДЕЯ ЗА ПОДРАЖАНИЕ

ПЪРВА КОПКА НА ЕКО-КЪЩА В ТЪРГОВИЩКО

Ми­на­ла­та се­д­ми­ца бе на­п­ра­ве­на пър­ва ко­п­ка на стро­и­тел­с­т­во­то на еко­ло­ги­ч­на къ­ща, чий­то стро­и­те­лен ма­те­ри­ал е на­п­ра­вен от сла­ма. Продължете да четете ПЪРВА КОПКА НА ЕКО-КЪЩА В ТЪРГОВИЩКО

ТОВА ВЕЛИКО ПРЕЖИВЯВАНЕ-НИАГАРА!

Ота­ва е ад­ми­нин­с­т­ра­ти­в­на­та сто­ли­ца на Ка­на­да. На ези­ка на ме­с­т­ни­те оби­та­те­ли ду­ма­та оз­на­ча­ва­ла „об­мен”, за­що­то тук са се съ­би­ра­ли ме­с­т­ни­те ин­ди­ан­с­ки пъ­те­ки и е би­ло мя­с­то за сре­щи и об­мен на сто­ки ме­ж­ду ин­ди­ан­с­ки­те пле­ме­на. Продължете да четете ТОВА ВЕЛИКО ПРЕЖИВЯВАНЕ-НИАГАРА!

ДЪЛГООЧАКВАНО ВТОРО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА “СЪН В ЛЯТНА НОЩ”

На­дя  Асе­но­ва, ко­я­то има в ка­ри­е­ра­та си мно­же­с­т­во ус­пе­ш­ни спе­к­та­к­ли, и ак­тьо­ри­те – Лю­бо­мир Фър­ков, Ка­мен Ива­нов, Бо­жи­дар По­п­чев,Ива­на Сто­я­но­ва,Си­я­на Яне­ва,Сла­вя­на Лю­бо­ми­ро­ва.Ата­нас Ма­х­нев съ­з­да­до­ха  ин­т­ри­гу­ва­ща вер­сия на про­чу­та­та Ше­к­с­пи­ро­ва кла­си­ка, в ко­я­то бо­го­ве-ги­ган­ти, ле­тящ елф и въл­ше­б­но би­ле за­бър­к­ват лю­бо­в­ни ка­ши под ма­ги­че­с­кия взор на Лу­на­та. Продължете да четете ДЪЛГООЧАКВАНО ВТОРО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА “СЪН В ЛЯТНА НОЩ”

КРАЧКА НАПРЕД ЗА ТЪРГОВИЩКИЯ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

При­к­лю­чи­ха две­те най-зна­чи­ми про­я­ви на тър­го­ви­щ­ка сце­на за та­зи го­ди­на – „Въл­ше­б­на­та за­ве­са” и „Дни на го­ле­мия те­а­тър в мал­кия град”.Ка­к­ва е ра­в­но­с­ме­т­ка­та, ра­в­ня­ва ли се ре­зул­та­тът на по­ло­же­ни­те уси­лия-с този въпрос започна разговорът ни с Петър ПЕТРОВ – директор на търговищкия Драматичен театър. Продължете да четете КРАЧКА НАПРЕД ЗА ТЪРГОВИЩКИЯ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР