ПРИЗНАТЕЛНОСТ

До д-р Иван Све­тул­ков

Из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор

„МБАЛ-Тър­го­ви­ще”АД

 гр.Тър­го­ви­ще

БЛА­ГО­ДАР­С­Т­ВЕ­НО ПИ­С­МО

от доц. д-р Еми­ли­я­на Ко­но­ва, д.м.,

Уп­ра­ви­тел на Ме­ди­цин­с­ки цен­тър

„Кли­ни­чен ин­с­ти­тут за ре­п­ро­ду­к­ти­в­на ме­ди­ци­на” – гр. Пле­вен

Ува­жа­е­ми д-р Све­тул­ков,

От свое име и от име­то на це­лия екип на МЦ „КИРМ” – гр.Пле­вен, бих ис­ка­ла да из­ка­жа ог­ром­на­та си бла­го­дар­ност към еки­пи­те на Спе­ш­но от­де­ле­ние, От­де­ле­ни­е­то по хи­рур­гия и ОА­РИЛ, за пер­фе­к­т­на­та ор­га­ни­за­ция и про­фе­си­о­на­ли­з­ма при спа­ся­ва­не­то на жи­во­та и по­с­ле­д­ва­ло­то ле­че­ние на на­ши­те ко­ле­ги – ем­б­ри­о­ло­зи­те Ни­на Ай­ва­зо­ва и Да­на­ил Мар­ти­нов и на на­шия шо­фьор – Ге­ор­ги Ан­ге­лов, пре­тър­пе­ли те­ж­ко ПТП край Тър­го­ви­ще на 17.06.2017 г.

Въз­хи­те­ни сме от ди­а­г­но­с­ти­ч­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти, ор­га­ни­за­ци­я­та на ле­че­б­ния про­цес и ви­со­кия про­фе­си­о­на­ли­зъм на ле­ка­ри­те и вси­ч­ки здра­в­ни ра­бо­т­ни­ци в по­ве­ре­но­то Ви ле­че­б­но за­ве­де­ние, но не по-мал­ко – и от чо­ве­ш­ко­то от­но­ше­ние и съ­п­ри­ча­с­т­ност, про­я­ве­ни към на­ши­те ко­ле­ги.

От сър­це по­же­ла­ва­ме на Вас и Ва­шия екип – мно­го здра­ве, ли­ч­но ща­с­тие, про­фе­си­о­нал­ни ус­пе­хи и все по-до­б­ро и ста­бил­но раз­ви­тие на бол­ни­ца­та в те­зи тру­д­ни за здра­ве­о­па­з­ва­не­то го­ди­ни.

В на­ше ли­це, има­те ця­ла­та ни при­з­на­тел­ност и ува­же­ние и ще се ра­д­вам, ако ние, ка­то ле­че­б­но за­ве­де­ние съ­що мо­жем да бъ­дем по­ле­з­ни на Вас и Ва­ши­те слу­жи­те­ли в ли­чен и про­фе­си­о­на­лен план.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *