“ЗЛАТЕН ОСКАР” БЛЕСТИ В САДИНА

С по­ре­д­на  спе­че­ле­на на­г­ра­да се за­вър­на ААФ “Ка­пан­ци” от уча­с­ти­е­то си в Се­д­ми фол­к­ло­рен съ­бор “С пе­с­ни и тан­ци на ме­г­да­на” в град Кар­но­бат.

Му­зи­кал­но-тан­цо­ва­та по­с­та­но­в­ка “Гро­з­до­бер” на на­ши­те са­мо­дей­ци оча­ро­ва и впе­ча­т­ли жу­ри­то, ко­е­то при­съ­ди за тях най-го­ля­ма­та си и  спе­ци­ал­на на­г­ра­да- Приз “Зла­тен Ос­кар”. Зла­т­на­та ста­ту­е­т­ка от съ­бо­ра та­зи го­ди­на ще бле­с­ти в Са­ди­на. Връ­че­ни бя­ха още ди­п­лом и па­ри­ч­на на­г­ра­да.

Над 1600 уча­с­т­ни­ци от вси­ч­ки кра­и­ща на Бъл­га­рия, над 3000 из­пе­ти пе­с­ни, над 1000 изи­г­ра­ни тан­ца,съ­бо­рът та­зи го­ди­на при­в­ле­че най-мно­го пе­в­ци, му­зи­кан­ти и гру­пи  от вси­ч­ки про­ве­ли се до­се­га. Из­пъл­не­ни­я­та бя­ха оце­ня­ва­ни от жу­ри с пре­д­се­да­тел про­фе­сор Ни­ко­лай Ни­ков и чле­но­ве – ака­де­мик Крум Ге­ор­ги­ев, на­ро­д­ни­ят пе­вец и фол­к­ло­рист Ге­ор­ги Ко­с­тов и на­ро­д­на­та пе­ви­ца Ган­ка Бо­е­ва.                     Ил­ка Де­че­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *