ДИЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ НА ПЕТЪР ДИМКОВ

Та­зи ди­е­та на Пе­тър Дим­ков за от­с­ла­б­ва­не е би­ла мно­го ви­со­ко оце­не­на и про­дъл­жа­ва да се це­ни. Тя ос­вен за от­с­ла­б­ва­не е по­ле­з­на и за здра­ве­то и е най-до­б­ра в бран­ша. По­л­за­та от по­до­б­ни ди­е­ти е, че с тях се пре­чи­с­т­ват и кръ­во­но­с­ни­те съ­до­ве, та­ка че след при­к­лю­ч­ва­не­то й, ако чо­век от­но­во на­т­ру­па ки­ло­г­ра­ми все пак ще има ня­ка­к­ва по­л­за.

Ето и са­ма­та ди­е­та:

Пър­ви ден. Хра­на­та се съ­с­тои са­мо от ва­ре­ни кар­то­фи, без сол и дру­ги хра­ни.

Вто­ри ден. Мо­же да се яде са­мо ки­се­ло мля­ко до 3 ко­фи­ч­ки. За те­зи, ко­и­то не го пре­д­по­чи­тат по­ра­ди не­по­но­си­мост към не­го или по дру­ги при­чи­ни, мо­гат да го за­ме­нят с ове­се­но мля­ко. То се пра­ви от овес ка­то го сва­ри­те – 4 су­пе­ни лъ­жи­ци в 1 ли­тър во­да, ва­ри­те до­ка­то се­ме­на­та се раз­пу­к­нат. По же­ла­ние мо­же да се до­ба­ви мед. Ако и то­ва не ви ха­ре­са, мо­же да го за­ме­ни­те с ва­ре­на или пе­че­на ти­к­ва.

Тре­ти ден. Цял ден се ядат су­ро­ви пло­до­ве и зе­лен­чу­ци в ко­ли­че­с­т­во – 1,5 кг. Да се има пред вид, че су­ро­ви­те пло­до­ве и зе­лен­чу­ци не би­ва да се ядат за­е­д­но, на ед­но яде­не.

Че­т­вър­ти ден. Яде се през це­лия ден ти­к­ва- ва­ре­на или пе­че­на или ком­пот.

Пе­ти ден. 3 броя ва­ре­ни яй­ца.

Ше­с­ти ден. От­но­во су­ро­ви пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, но то­зи път по­ло­вин ки­ло­г­рам.

Се­д­ми ден. От­но­во ка­то ден вто­ри – три ко­фи­ч­ки ки­се­ло мля­ко, а за те­зи, ко­и­то не го пре­д­по­чи­тат, ва­ре­но пи­ле 300 гра­ма или ва­ре­на или пе­че­на ти­к­ва.

Ос­ми ден. Цял ден не се яде ни­що, а са­мо се пие ми­не­рал­на во­да – 1,5 ли­т­ра.

За по-до­б­ри ре­зул­та­ти пре­по­ръ­ка­та е да се спа­з­ва та­зи ди­е­та на Пе­тър Дим­ков ве­д­нъж ме­се­ч­но, за да мо­же да се по­д­дър­жа то­ва те­г­ло, ко­е­то е по­с­ти­г­на­то. За от­с­ла­б­ва­не с по­ве­че ки­ло­г­ра­ми е до­б­ре да я при­ло­жи­те 4 се­д­ми­ци, мо­же и да не са по­с­ле­до­ва­тел­ни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *