ДИГИТАЛНА ДЕТСКА АКАДЕМИЯ

Де­т­с­ки от­дел на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка  „Пе­тър Стъ­пов” ор­га­ни­зи­ра ДИ­ГИ­ТАЛ­НА ДЕ­Т­С­КА АКА­ДЕ­МИЯ!

На 26 юли от 10:30 ч. в де­т­с­ка чи­тал­ня ще се про­ве­дат кур­со­ве по ле­го­ро­бо­ти­ка. С ком­п­ле­к­ти­те LEGO Mindstorms де­ца­та ще мо­гат да раз­ра­бо­т­ват, про­г­ра­ми­рат и те­с­т­ват мо­де­ли от за­о­би­ка­ля­щия ни свят. Кур­со­ве­те по ро­бо­ти­ка са един мно­го по­ле­зен на­чин де­ца­та да се за­ба­в­ля­ват и учат ед­но­в­ре­мен­но. Те мо­гат да ус­во­ят мно­го пра­к­ти­че­с­ки зна­ния, а съ­що та­ка и да при­ло­жят на­у­че­но­то в учи­ли­ще по фи­зи­ка, ма­те­ма­ти­ка, ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии.

За­е­д­но с то­ва мал­ки­те чи­та­те­ли ще мо­гат да се за­ба­в­ля­ват и с очи­ла­та за вир­ту­ал­на ре­ал­ност в сле­до­бе­д­ни­те ча­со­ве от 14:00 до 15:00 ч. /от­но­во на 26 юли/.

Един­с­т­ве­но­то ус­ло­вие е де­ца­та да са чи­та­те­ли на би­б­ли­о­те­ка­та и да имат мо­би­лен ин­тер­нет на смар­т­фо­на си. За кон­та­к­ти и за­пи­с­ва­ния тел. 0601/63791.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *