ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Днес, 24.07.2018г., се проведе поредното заседание на Областната епизоотична комисия в област Търговище, във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на болестите Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (Грип) по птиците в Република България. Продължете да четете ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2021 Г.

Oбластният управител на област Търговище г-н Митко Стайков участва в регионална работна среща във връзка с подготовката за изготвяне на нормативна база за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. Продължете да четете СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2021 Г.

“ЗЛАТЕН ОСКАР” БЛЕСТИ В САДИНА

С по­ре­д­на  спе­че­ле­на на­г­ра­да се за­вър­на ААФ “Ка­пан­ци” от уча­с­ти­е­то си в Се­д­ми фол­к­ло­рен съ­бор “С пе­с­ни и тан­ци на ме­г­да­на” в град Кар­но­бат. Продължете да четете “ЗЛАТЕН ОСКАР” БЛЕСТИ В САДИНА

ДЕТСКИ СМЯХ – ВАКАНЦИЯ – ЛЯТО

Ля­т­но пар­ти на от­к­ри­то за де­ца ор­га­ни­зи­ра­ха ро­ди­те­ли от Тър­го­ви­ще. Ини­ци­а­ти­ва­та е из­ця­ло с до­б­ро­вол­че­с­ки ха­ра­к­тер, а гла­в­на­та идея на ро­ди­те­ли­те е да за­ра­д­ват с не­що ин­те­ре­с­но и раз­ли­ч­но де­ца­та от гра­да през ля­то­то. Продължете да четете ДЕТСКИ СМЯХ – ВАКАНЦИЯ – ЛЯТО

МЕЖДУНАРОДНО ОТЛИЧИЕ ЗА СТОЯН МИХАЙЛОВ

От­но­во ви­со­ка пре­с­ти­ж­на на­г­ра­да за Сто­ян Ми­хай­лов. То­зи път от Ме­ж­ду­на­ро­д­ния по­е­ти­чен кон­курс “Не­бе­с­ни ме­ри­ди­а­ни”. Ав­то­рът уча­с­т­ва със сти­хо­т­во­ре­ни­е­то “Под не­бе­с­ни­те ме­ри­ди­а­ни”. А в кон­кур­са взе­ха уча­с­тие над 200 ав­то­ри от цял свят.

БЪДЕТЕ ПОЗИТИВНИ, ГЛЕДАЙТЕ ПО-ФИЛОСОФСКИ НА НЕЩАТА

Д-р Иван Сла­в­чев е от хо­ра­та, ко­и­то имат са­мо един пе­чат в тру­до­ва­та си кни­ж­ка и той е от МБАЛ-Тър­го­ви­ще. Хи­рург по про­фе­сия, той пра­к­ти­ку­ва тук от 1991 г. Продължете да четете БЪДЕТЕ ПОЗИТИВНИ, ГЛЕДАЙТЕ ПО-ФИЛОСОФСКИ НА НЕЩАТА

НАЕСЕН БОЛНИЦАТА С НОВА ПРИДОБИВКА

След ка­то на свое из­вън­ре­д­но за­се­да­ние Об­щин­с­ки­ят съ­вет в Тър­го­ви­ще да­де съ­г­ла­сие да се да­рят 1 000 кв.м. ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност от сгра­да здра­в­но за­ве­де­ние за вклю­ч­ва­не в ин­ве­с­ти­ци­о­нен про­ект по ОП”Ре­ги­о­ни в ра­с­теж”, по­тър­си­х­ме мне­ни­е­то на ог­ла­вя­ва­щи­ят МБАЛ-Тър­го­ви­ще д-р Иван Све­тул­ков за по-на­та­тъ­ш­но­то раз­ви­тие на про­е­к­та. Продължете да четете НАЕСЕН БОЛНИЦАТА С НОВА ПРИДОБИВКА