УЧАСТИЕ НА АНСАМБЪЛ “КАПАНЦИ” ОТ САДИНА В ПЪРВИЯ ЕТНО ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ЧЕРГА”

В на­ча­ло­то на юли се съ­с­тоя пър­ви­ят Ет­но фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Чер­га”-Пли­с­ка 2018. Кул­тур­но­то съ­би­тие съ­б­ра 16 фол­к­лор­ни съ­с­та­ва от раз­ли­ч­ни ет­но­си: бъл­га­ри, ка­ра­ка­ча­ни, али­а­ни, ба­на­т­с­ки бъл­га­ри, ру­с­на­ци, мо­ха­ме­да­ни, тур­ци, ро­ми, по­ма­ци и др.- до­с­та­тъ­ч­но ша­ре­ни, за да се по­ка­же ет­ни­че­с­ка­та пъ­с­т­ро­та на бъл­гар­с­кия на­род.

Все­ки от те­зи мал­ки фор­ма­ции пре­д­с­та­ви спе­ци­фи­ка­та на сво­и­те фол­к­лор­ни тра­ди­ции, сво­я­та бо­га­та кул­ту­ра.Един от най-ха­ре­са­ни­те сред тях съ­с­та­ви, пре­в­зел фе­с­ти­вал­на­та сце­на на На­ци­о­нал­но-ар­хи­те­к­тур­ния ис­то­ри­че­с­ки ре­зер­ват-Пли­с­ка,  бе­ше Ан­сам­бъ­лът за ав­тен­ти­чен фол­к­лор „Ка­пан­ци” от Са­ди­на. Той пре­д­с­та­ви му­зи­кал­но-тан­цо­ва­та по­с­та­но­в­ка „Гро­з­до­бер”- с мно­го на­с­т­ро­е­ние, с мно­го пе­с­ни и тан­ци бе­ше въз­съ­з­да­ден то­зи ста­ри­нен бъл­гар­с­ки оби­чай.

-Бе­ше го­ля­мо пре­жи­вя­ва­не-спо­де­ли за „Зна­ме” Ил­ка Де­че­ва, пре­д­се­да­тел на Чи­та­ли­ще­то в с.Са­ди­на.-Уча­с­т­ва­х­ме в един чу­де­сен пра­з­ник ме­ж­ду ет­но­си­те, по вре­ме на кой­то раз­ли­чи­я­та от­па­дат. Сбра ни то­ва ог­ром­но бо­га­т­с­т­во-фол­к­ло­рът, кой­то е  „ду­ша­та” на вся­ка на­ция .

А на­к­рая да­до­х­ме и ин­тер­вю за Ра­дио Шу­мен, към на­шия ан­сам­бъл про­я­ви­ха ин­те­рес и от Шу­мен­с­ка­та те­ле­ви­зия/ Иде­я­та за фе­с­ти­ва­ла е на Шу­мен­с­кия му­зей и на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та/, ко­и­то ни за­с­не­ха и вклю­чи­ха в тя­х­но­то пре­да­ва­не „Се­дян­ка” -ка­за още Ил­ка Де­че­ва.

Сн.: Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей-Шу­мен

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *