ЕЛЕОНОРА С ПЪРВА НАГРАДА ОТ КАЗАХСТАН

От 4 до 6 юли в Де­ня на сто­ли­ца­та на Ка­за­х­с­тан – Ас­та­на се про­ве­де Х Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал за мла­ди та­лан­ти “Shattyk”. Уча­с­тие в не­го взе­ха та­лан­т­ли­ви де­ца не са­мо от Ка­за­х­с­тан, но съ­що та­ка и го­с­ти от Ру­сия, Кир­ги­з­с­тан, Уз­бе­ки­с­тан, Та­джи­ки­с­тан, Ар­ме­ния, Азер­бай­джан, Гру­зия, Ук­рай­на, Бе­ла­рус, Ла­т­вия, Че­хия, Бъл­га­рия, Ки­тай, Тур­ция и Ита­лия. В про­дъл­же­ние на 10 го­ди­ни фе­с­ти­ва­лът от­к­ри­ва но­ви та­лан­ти, за ко­и­то той ста­ва трам­п­лин към твор­че­с­ка­та им пъ­те­ка.

Ви­со­ко ква­ли­фи­ци­ра­но жу­ри, ме­ж­ду ко­и­то и бъл­гар­с­ки­ят пре­д­с­та­ви­тел, член на FIDOF и ме­ни­джър на На­ци­о­на­лен прес клуб БТА Ни­ко­лай Те­ке­ли­ев, оце­ня­ва­ше ка­че­с­т­ва­та на из­пъл­ни­те­ли­те в съ­с­те­за­ни­е­то! Гла­вен ор­га­ни­за­тор на фе­с­ти­ва­ла бе Карл­ы­гаш Аб­ди­ка­ри­мо­ва – по­чи­та­на кул­тур­на фи­гу­ра на Ре­пу­б­ли­ка Ка­за­х­с­тан.

Еле­о­но­ра Ди­ми­т­ро­ва е от Тър­го­ви­ще, и ка­то пре­д­с­та­ви­тел на Му­зи­кал­на шко­ла “New Voices” спе­че­ли ви­со­кия приз – I на­г­ра­да за во­кал­но из­пъл­не­ние, ка­к­то и по­ка­на за уча­с­тие в Ин­тер­на­ци­о­на­лен фе­с­ти­вал в Тур­ция, връ­че­на и от са­ми­ят ор­га­ни­за­тор TOLGA GURDIL. Ели бла­го­да­ри на хо­ра­та, ко­и­то по­вяр­ва­ха в та­лан­та й и спон­со­ри­ра­ха то­ва пре­с­ти­ж­но уча­с­тие, ка­то един­с­т­ве­на уча­с­т­ни­ч­ка от Бъл­га­рия!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *