ДЕТСКО ПАРТИ КРАЙ БОРОВО ОКО

Ро­ди­те­ли до­б­ро­вол­ци ре­ши­ха да за­ра­д­ват вси­ч­ки де­ца от Тър­го­ви­ще с без­п­ла­т­но Де­т­с­ко пар­ти, ко­е­то ще бъ­де ор­га­ни­зи­ра­но на 20 юли, пе­тък от 17:00 ча­са на Але­я­та на за­на­я­ти­те на Бо­ро­во око. Пре­д­ви­ж­дат се мно­го при­я­т­ни из­не­на­ди, иг­ри, тан­ци и за­ба­в­ле­ния.

При­зо­ва­ва­ме вси­ч­ки же­ла­е­щи­те да по­мо­г­нат за ор­га­ни­за­ци­я­та на пар­ти­то да се при­съ­е­ди­нят към фей­с­бук гру­па­та, съ­з­да­де­на за це­ла­та: Де­т­с­ко пар­ти – Тър­го­ви­ще. Вси­ч­ки гра­ж­да­ни, съ­п­ри­ча­с­т­ни към иде­я­та са до­б­ре до­ш­ли, а вси­ч­ки де­ца от Тър­го­ви­ще и окол­но­с­ти­те са по­ка­не­ни на пар­ти­то!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *