ВЪЗХИТЕНИ СМЕ ОТ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ТРИМА ТЪРГОВИЩКИ ПОЛИЦАИ

„На 24.06.2018 г. аз и 7-го­ди­ш­на­та ми вну­ч­ка бя­х­ме на го­с­ти на ро­д­ни­ни във ва­шия пре­к­ра­сен град. За съ­жа­ле­ние, пре­жи­вя­х­ме не­при­я­тен ин­ци­дент, ко­га­то пред очи­те ми три­ма пи­я­ни мла­де­жи на­д­ра­с­ка­ха ко­ла­та ми и ка­то ця­ло има­ха не­при­с­той­но по­ве­де­ние.

След на­п­ра­ве­на­та от нас за­бе­ле­ж­ка, еди­ни­ят от тях уда­ри мо­я­та се­с­т­ра и след то­ва вси­ч­ки из­бя­га­ха. Има­х­ме ща­с­ти­е­то в то­зи мо­мент на по­мощ да ни се при­те­кат по­ли­цей­с­ки­те слу­жи­те­ли Или­ян Или­ев, Ни­ко­лай Ни­ко­лов и Ки­рил Ки­ри­лов.

Те на­и­с­ти­на в рам­ки­те са­мо на 5 ми­ну­ти за­ло­ви­ха из­вър­ши­те­ли­те на то­ва зло­де­я­ние. Не вяр­вах, че е въз­мо­ж­на та­ка­ва бър­за и про­фе­си­о­нал­на ре­а­к­ция от стра­на на по­ли­ци­я­та, но аз я ви­дях с очи­те си. По­з­во­ле­те ми пред вас и пред ця­ла­та об­ще­с­т­ве­ност на град Тър­го­ви­ще да из­ка­жа сво­я­та го­ля­ма и ис­к­ре­на при­з­на­тел­ност към те­зи до­с­той­ни бъл­га­ри.

Със сво­я­та све­т­ка­ви­ч­на ре­а­к­ция, пре­ци­з­ност и ви­со­ки мо­рал­ни ка­че­с­т­ва, те оси­гу­ри­ха за мен и бли­з­ки­те ми по­д­к­ре­па и си­гур­ност в то­зи тре­во­жен мо­мент. Ва­ши­те слу­жи­те­ли про­я­ви­ха бе­зу­п­ре­ч­на по­д­го­то­в­ка и из­к­лю­чи­тел­на го­то­в­ност да за­па­зят си­гур­но­ст­та на жи­те­ли­те и го­с­ти­те на град Тър­го­ви­ще. Убе­де­на съм, че и за­на­пред ще про­дъл­жат да из­пъл­ня­ват не­ле­ка­та си слу­ж­ба ка­то до­б­ле­с­т­ни и сме­ли хо­ра. То­ч­но то­ва е пъ­тят, по кой­то се по­ви­ша­ва об­ще­с­т­ве­но­то до­ве­рие и вя­ра­та в ин­с­ти­ту­ци­я­та МВР ка­то ця­ло!

Мо­я­та скром­на мол­ба е по­ли­ца­и­те, ко­и­то ми по­мо­г­на­ха, да бъ­дат на­г­ра­де­ни или от­ли­че­ни по ня­ка­къв на­чин за сво­я­та до­б­ле­с­т­на по­с­тъ­п­ка. Тя е при­мер за ос­та­на­ли­те слу­жи­те­ли, но и за вси­ч­ки нас ка­то об­ще­с­т­во. Се­бе­о­т­ри­ца­ни­е­то и усър­ди­е­то им тря­б­ва да бъ­дат хи­ля­до­к­ра­т­но въз­на­г­ра­де­ни! Ми­ли мом­че­та, бъ­де­те гор­ди със се­бе си! От все сър­це ви бла­го­да­ря! Въз­хи­те­на съм от вас! Же­лая ви здра­ве и бла­го­по­лу­чие!”

С ува­же­ние: Сне­жа­на Ко­ле­ва                                                                              Гр. Сли­вен

 По­со­че­ни­те в пи­с­мо­то три­ма по­ли­цей­с­ки слу­жи­те­ли са: ст. инсп. Ки­рил Ки­ри­лов, на­чал­ник на гру­па „Те­ри­то­ри­ал­на по­ли­ция” в РУ-Тър­го­ви­ще, и мл. ин­с­пе­к­то­ри Или­ян Или­ев и Ни­ко­лай Ни­ко­лов, мл. ав­то­кон­т­ро­льо­ри в се­к­тор „Пъ­т­на по­ло­и­ция” на ОД МВР-Тър­го­ви­ще. Слу­ча­ят, кой­то е по­вод за бла­го­дар­с­т­ве­но­то пи­с­мо, фи­гу­ри­ра в ин­фор­ма­ци­он­ния бю­ле­тин на ди­ре­к­ци­я­та от 25.06.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *