С ГРАН ПРИ ЗАКРИВА ТВОРЧЕСКИЯ СЕЗОН БАЛЕТ “ВЕГА”

Са­мо пър­ви ме­с­та за­во­ю­ва­ха вси­ч­ки въз­ра­с­то­ви гру­пи на Ба­лет „Ве­га” към Мла­де­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще от На­ци­о­на­лен де­т­с­ки фе­с­ти­вал за за­ба­в­на пе­сен и танц „Зве­з­ден път 2018″ – Раз­г­рад.

На­ши­те тан­цьо­ри уча­с­т­ва­ха с най-но­ва­та си про­ду­к­ция. В ка­те­го­рия „Съ­в­ре­мен­ни тан­ци”, при най-мал­ки­те, тан­цът „За­е­ш­ки ис­то­рии” се кла­си­ра на пър­во мя­с­то. Във вто­ра въз­ра­с­то­ва гру­па, тан­цът „Бри­лян­тин” съ­що зае чел­но­то пър­во мя­с­то. В тре­та въз­ра­с­то­ва гру­па „Съ­в­ре­мен­ни тан­ци” бя­ха оце­не­ни на ви­со­та и два­та тан­ца на „Ве­га” – „Аф­ри­кан­с­ка сим­фо­ния” и най-но­ви­ят „Там, от­къ­де­то ид­ва све­т­ли­на­та”. В та­зи ка­те­го­рия ба­ле­тът по­лу­чи ком­п­ле­к­с­на пър­ва на­г­ра­да за две­те си из­пъл­не­ния. В „Ха­ра­к­тер­ни тан­ци” най-го­ле­ми­те ни тан­цьо­ри съ­що гра­б­на­ха за­с­лу­же­но пър­во мя­с­то, с из­пъл­не­ни­е­то си на „Ори­сия”.Най-го­ля­ма­та на­г­ра­да на фе­с­ти­ва­ла Гран При за ця­ло­с­т­но пре­д­с­та­вя­не бе­за­пе­ла­ци­он­но бе при­съ­де­на от жу­ри и ор­га­ни­за­то­ри на Ба­лет „Ве­га” и от­но­во от­пъ­ту­ва към Тър­го­ви­ще.

Гор­де­ем се с вас де­ца, же­ла­ем ви ед­но чу­де­с­но и не­за­б­ра­ви­мо ля­то!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *