ПОКАНА ОТ МАЙКРОСОФТ ЗА ДЕСИМИРА И НЕЙНАТА УЧИТЕЛКА

Де­си­ми­ра Пла­ме­но­ва Ди­ми­т­ро­ва от IX б клас на Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще и не­й­ни­ят пре­по­да­ва­тел по ин­фор­ма­ти­ка инж. Вен­ка Пе­т­ро­ва са по­ка­не­ни от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та да кан­ди­да­т­с­т­ват за ла­гер, ор­га­ни­зи­ран от Май­к­ро­софт. Са­мо 10 мо­ми­че­та и 9 пре­по­да­ва­те­ли в Бъл­га­рия са по­лу­чи­ли та­ка­ва по­ка­на.

Ла­ге­рът ще се про­ве­де в пе­ри­о­да 26-31 ав­густ 2018 го­ди­на в Ати­на и се на­ри­ча „Alice envisions the future – Girls in STEM A.I. Bootcamp”, и ще бъ­де по­с­ве­тен на из­ку­с­т­ве­ния ин­те­лект.

Пре­д­ло­же­ни­я­та са от­п­ра­ве­ни към уче­ни­ч­ки, ко­и­то ус­пе­ш­но са се пре­д­с­та­ви­ли на олим­пи­а­да­та по ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии.

На на­ци­о­нал­ния кръг Де­си­ми­ра пре­зен­ти­ра про­ект „Гра­фи­ка на фун­к­ция” в на­п­ра­в­ле­ние „Мул­ти­ме­дий­ни при­ло­же­ния”. Се­га от нея се изи­с­к­ва да из­п­ра­ти ви­де­о­о­т­го­вор на ан­г­лий­с­ки език на 3 въ­п­ро­са:

  1. Коя те­ма от на­у­ка, те­х­но­ло­гия, ин­же­нер­с­т­во, ма­те­ма­ти­ка (STEM) я ин­те­ре­су­ва най-мно­го и за­що?
  2. Кой про­б­лем или пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во би ис­ка­ла да раз­ре­ши чрез из­по­л­з­ва­не­то на из­ку­с­т­вен ин­те­лект?
  3. Ако е из­б­ра­на да уча­с­т­ва в Alice envisions the future – Girls in STEM A.I. Bootcamp, ка­к­во би ис­ка­ла да на­у­чи?

Ако Де­си­ми­ра бъ­де одо­б­ре­на, Май­к­ро­софт ще по­е­ме на­пъл­но раз­хо­ди­те по пъ­ту­ва­не­то и пре­с­тоя й.

По­же­ла­ва­ме ус­пе­ш­но пре­д­с­та­вя­не на на­ша­та уче­ни­ч­ка и на не­й­ния вдъ­х­но­ви­тел инж. Вен­ка Пе­т­ро­ва!

Йор­дан­ка Фи­ле­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *