ОТИВАТ В БРЮКСЕЛ

Пър­во СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” по­лу­чи пла­кет за учи­ли­ще по­с­ла­ник на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент, а стар­ши­те и мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци – сер­ти­фи­ка­ти за уча­с­ти­е­то си в про­г­ра­ма­та.

Ка­то до­пъл­ни­тел­на на­г­ра­да един учи­тел ще има въз­мо­ж­ност да по­се­ти спе­ци­а­ли­зи­ра­но обу­че­ние за стар­ши по­с­ла­ник на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент в Брю­к­сел. Сто­ли­ца­та на Ев­ро­па ще по­се­тят и два­ма от мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци, ко­и­то през из­ми­на­ла­та го­ди­на с вклю­чи­ха ак­ти­в­но в дей­но­с­ти­те и ус­пя­ха да пре­да­дат своя ен­ту­си­а­зъм на съ­у­че­ни­ци­те си. Към тях по­ка­на­та е от­п­ра­ве­на ли­ч­но от бъл­гар­с­кия ев­ро­де­пу­тат Асим Аде­мов. През из­ми­на­ла­та го­ди­на стар­ши­те и мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци не про­с­то се за­по­з­на­ва­ха с фа­к­ти­те за ЕС, но и пре­д­с­та­вя­ха пра­ва­та и за­дъл­же­ни­я­та ни ка­то ев­ро­пей­с­ки гра­ж­да­ни, ка­к­во оз­на­ча­ва на пра­к­ти­ка ЕС в еже­д­не­ви­е­то ни и как все­ки мо­же да уча­с­т­ва в офор­мя­не­то на та­зи Ев­ро­па, в ко­я­то ис­ка­ме да жи­ве­ем. В рам­ки­те на Про­г­ра­ма­та те ор­га­ни­зи­ра­ха мно­же­с­т­во ин­фор­ма­ци­он­ни кам­па­нии и съ­би­тия в сво­е­то учи­ли­ще, де­мон­с­т­ри­рай­ки го­ля­ма кре­а­ти­в­ност и мо­ти­ва­ция. Ши­ро­ки­ят спе­к­тър от дей­но­с­ти вклю­ч­ва­ше ор­га­ни­зи­ра­не на ин­те­ра­к­ти­в­ни иг­ри, де­ба­ти, ви­к­то­ри­ни, уче­не по ме­то­да връ­с­т­ни­ци обу­ча­ват връ­с­т­ни­ци, из­го­т­вя­не на пре­зен­та­ции, ви­де­о­к­ли­по­ве, бро­шу­ри и пла­ка­ти, уча­с­тие в те­а­т­рал­ни по­с­та­но­в­ки. По­с­ла­ни­ци­те ор­га­ни­зи­ра­ха и че­с­т­ва­не на Де­ня на Ев­ро­па, ку­ли­на­рен ба­зар с яс­тия от раз­ли­ч­ни ев­ро­пей­с­ки дър­жа­ви, уча­с­т­ва­ха в сре­щи с бъл­гар­с­ки чле­но­ве на ЕП и слу­жи­те­ли на ев­ро­пей­с­ки ин­с­ти­ту­ции. През уче­б­на­та 2017/2018 г. в Про­г­ра­ма­та за учи­ли­ща по­с­ла­ни­ци на ЕП уча­с­т­ва­ха 58 стар­ши по­с­ла­ни­ци (учи­те­ли) и 563 мла­д­ши по­с­ла­ни­ци .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *