НАГРАДИ ОТ “ЗВЕЗДЕН ПЪТ” ЗА МАЛКИТЕ НАДЕЖДИ НА ШКОЛАТА ПО ЕСТРАДНО ПЕЕНЕ

Три тре­ти и три спе­ци­ал­ни на­г­ра­ди спе­че­ли Шко­ла­та за ес­т­ра­д­но пе­е­не към Мла­де­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще от На­ци­о­на­лен де­т­с­ки фе­с­ти­вал за за­ба­в­на пе­сен и танц „Зве­з­ден път” – Раз­г­рад. Уча­с­т­ни­ци­те оце­ня­ва жу­ри в съ­с­тав Ети­ен Ле­ви, Мая Рай­ко­ва и Ма­ри­на Ма­ка­ве­е­ва. В пър­ва въз­ра­с­то­ва гру­па, до 9 го­ди­ни, на тре­то мя­с­то бе кла­си­ра­на Сла­ве­на Сла­во­ва. Але­к­сан­дър Пе­т­ров бе от­ли­чен със спе­ци­ал­на на­г­ра­да. Във вто­ра въз­ра­с­то­ва гру­па, до 12 го­ди­ни – Да­ф­не Му­с­та­фа се на­ре­ди на тре­то мя­с­то, Ти­ци­я­на Ди­ми­т­ро­ва съ­що спе­че­ли тре­та на­г­ра­да. Спе­ци­ал­ни на­г­ра­ди бя­ха връ­че­ни на Ра­ли­ца Ди­ло­ва и на Рая Жи­в­ко­ва.

Кре­ме­на Кря­ко­ло­ва: “Уча­с­т­ни­ци­те бя­ха мно­го, в пър­ва въз­ра­с­то­ва гру­па бя­ха 20, а във вто­ра 29, има­ше кон­ку­рен­ция. До­вол­на съм от пре­д­с­та­вя­не­то на мал­ки­те на­де­ж­ди на Шко­ла­та.”

ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *