“ТВОЯТ ЧАС” ПРЕЗ ДЕТСКИЯ СВЕТОГЛЕД

Ри­су­ва­ни те­ни­с­ки, кар­ти­ни, ръ­ч­но ри­су­ва­ни пре­д­ме­ти от стъ­к­ло, бро­де­рии, кар­ти­ч­ки, ике­ба­ни и дру­ги са по­д­ре­де­ни във фо­а­йе­то на РУО – Тър­го­ви­ще.

Из­ло­ж­ба­та е де­ло на уче­ни­ци от гру­пи­те по ин­те­ре­си, уча­с­т­ва­щи в про­ект „Раз­ви­тие на спо­со­б­но­с­ти­те на уче­ни­ци­те и по­ви­ша­ва­не мо­ти­ва­ци­я­та им за уче­не чрез дей­но­с­ти, раз­ви­ва­щи спе­ци­фи­ч­ни зна­ния, уме­ния и ком­пе­тен­т­но­с­ти” (Тво­ят час). За уче­б­на­та 2017/2018 го­ди­на в про­е­к­та уча­с­т­ва­ха об­що 48 учи­ли­ща. Бя­ха сфор­ми­ра­ни 550 гру­пи, 331 от ко­и­то са гру­пи­те за из­вън­к­ла­с­ни дей­но­с­ти по ин­те­ре­си. Де­ца­та и мла­де­жи­те тво­ри­ха в раз­ли­ч­ни те­ма­ти­ч­ни об­ла­с­ти – на­у­ка, те­х­ни­ка и те­х­но­ло­гии, здра­в­но об­ра­зо­ва­ние и здра­во­с­ло­вен на­чин на жи­вот, гра­ж­дан­с­ко об­ра­зо­ва­ние, пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во, про­г­ра­ми­ра­не, ди­ги­тал­ни уме­ния, кре­а­ти­в­ност и ино­ва­ти­в­но ми­с­ле­не, из­ку­с­т­ва и кул­ту­ра, спорт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *