ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

По по­вод Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден за бор­ба с на­р­ко­ма­ни­и­те Об­щин­с­ки­ят съ­вет по на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва в Тър­го­ви­ще ини­ци­и­ра ре­ди­ца дей­но­с­ти, на­со­че­ни пре­дим­но към мла­ди­те хо­ра.

За­е­д­но с Ре­ги­о­нал­на­та здра­в­на ин­с­пе­к­ция и до­б­ро­вол­ци­те от БЧК – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­за­то­ри­те бя­ха по­д­го­т­ви­ли раз­ли­ч­ни иг­ри и ин­фор­ма­ци­он­ни ма­те­ри­а­ли за пре­вен­ция упо­т­ре­ба­та на на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва. Дъ­ж­до­в­но­то вре­ме не по­пре­чи да бъ­де про­ве­де­на и от­бор­на­та съ­с­те­за­тел­на ви­к­то­ри­на. В нея пре­д­с­та­ви­те­ли на I СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”, II СУ „Проф.Ни­ко­ла Ма­ри­нов” и ПГИИ „Дж.Ата­на­сов” от­го­ва­ря­ха на въ­п­ро­си, свър­за­ни с на­р­ко­ти­ци­те, аг­ре­си­я­та, ри­с­ко­во­то по­ве­де­ние и гру­по­вия на­тиск. За най-до­б­ри­те в ро­ле­ви­те иг­ри има­ше на­г­ра­ди и по­о­щ­ре­ния.

„По един за­ба­вен и не­т­ра­ди­ци­о­нен на­чин уче­ни­ци­те и мла­де­жи­те мо­гат да на­у­чат по­ле­з­на и ва­ж­на ин­фор­ма­ция по те­ми­те, свър­за­ни с на­р­ко­ти­ч­ни­те ве­ще­с­т­ва, да зна­ят как да се пре­д­па­з­ват в та­ки­ва си­ту­а­ции, как да по­мо­г­нат на свои при­я­те­ли, до ка­к­ви по­с­ле­д­с­т­вия во­ди упо­т­ре­ба­та им и др.”, раз­ка­за за „Зна­ме” Ма­ри­не­ла Не­дял­ко­ва, пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­кия съ­вет по на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва – Тър­го­ви­ще.

При­съ­с­т­ва­щи­те уче­ни­ци има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да се вклю­чат и в си­му­ла­ция с ал­ко­о­чи­ла, ко­и­то въз­про­из­ве­ж­дат си­ту­а­ция и ре­а­к­ции, след упо­т­ре­ба на ал­ко­хол.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *