ВСИЧКИ МОМИЧЕТА “ЛУДНАХА” ПО СПОРТА КАНГО ДЖЪМПС

При­я­т­на му­зи­ка, смях и глъ­ч­ка ог­ла­си­ха ед­на от учи­ли­щ­ни­те спор­т­ни пло­ща­д­ки, къ­де­то уче­ни­ци от гим­на­зи­ал­ния етап се за­ба­в­ля­ва­ха с Кан­го Джъмпс (Kangoo Jumps) – стил в ае­ро­би­ка­та, кой­то се пра­к­ти­ку­ва със спе­ци­ал­ни обу­в­ки с пру­жи­ни.

То­ва е лю­бим на­чин за за­ба­в­ле­ние на мно­го зна­ме­ни­то­с­ти и фи­т­нес по­чи­та­те­ли. Чрез не­го се по­до­б­ря­ва ко­ор­ди­на­ци­я­та, съ­з­да­ват се по­ло­жи­тел­ни ни­ва на енер­гия и мо­ти­ва­ция, уле­с­ня­ва се уче­б­ни­ят про­цес, по­ви­ша­ва се кон­цен­т­ра­ци­я­та – про­це­си, из­к­лю­чи­тел­но не­об­хо­ди­ми за уче­ни­ци­те в края на уче­б­на­та го­ди­на. ЙОРДАНКА Фи­ле­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *