10 акта за нерегистрирани кучета са издадени в Търговище

10 акта за липса на чипове на домашни кучета са издадени през юни на стопани в селата Пайдушко, Момино, Дългач и Братово през юни. Продължете да четете 10 акта за нерегистрирани кучета са издадени в Търговище

ЗА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

В края на март, Об­щин­с­ки­ят съ­вет в Тър­го­ви­ще при­е про­ме­ни в На­ре­д­ба­та за оп­ре­де­ля­не­то и ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не­то на ме­с­т­ни­те та­к­си и це­ни на ус­лу­ги­те на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще, ко­я­то дей­с­т­ва от 2008 г. и се­га бе­ше ак­ту­а­ли­зи­ра­на. Продължете да четете ЗА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

ПО ПЪТЯ НА ЕДНА МЕЧТА – ДА СЛУЖИШ НА РОДИНАТА

По­пи­та­ли ед­но мал­ко мом­чен­це: „ка­къв ис­каш да ста­неш ка­то по­ра­с­неш го­лям”? По­ли­цай – от­го­во­ри­ло то. По­пи­та­ли още ед­но, и то от­го­во­ри­ло по съ­щия на­чин. И още ед­но, и още ед­но…Да-а, про­фе­сия ме­ч­та в ран­на де­т­с­ка въз­раст на мно­же­с­т­во мом­чен­ца. Как про­дъл­жа­ва при­ка­з­ка­та оба­че, ко­га­то та­зи ме­ч­та за­по­ч­ва да ста­ва ре­ал­ност, а це­ле­у­с­т­ре­ме­но­ст­та към нея – все по-бли­з­ка с вся­ка го­ди­на?  Продължете да четете ПО ПЪТЯ НА ЕДНА МЕЧТА – ДА СЛУЖИШ НА РОДИНАТА

ТРИ ПРОЕКТА В БИБЛИОТЕКАТА

По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция ди­ре­к­то­рът на РБ „Пе­тър Стъ­пов”-гр. Тър­го­ви­ще Ро­си­ца Ку­ца­ро­ва опо­ве­с­ти ин­фор­ма­ция, от­но­с­но три про­е­к­та на ин­с­ти­ту­ци­я­та. Продължете да четете ТРИ ПРОЕКТА В БИБЛИОТЕКАТА

“СЪН В ЛЯТНА НОЩ” НА ШЕКСПИР ЗАКРИВА СЕЗОНА

На­дя Асе­но­ва, ко­я­то по­лу­чи на­г­ра­да­та за кул­ту­ра на об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2017, ще за­к­рие се­зо­на в Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър в Тър­го­ви­ще с ед­на от най-про­чу­ти­те пи­е­си на Уи­лям Ше­к­с­пир – „Сън в ля­т­на нощ”. Продължете да четете “СЪН В ЛЯТНА НОЩ” НА ШЕКСПИР ЗАКРИВА СЕЗОНА

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО АКТЬОРЪТ

Ед­на ху­ба­ва кул­тур­на про­я­ва – дни­те на го­ле­мия  те­а­тър в мал­кия град, от­но­во съ­з­да­де пра­зни­ч­на ат­мо­с­фе­ра за хо­ра­та, ко­и­то оби­чат те­а­тъ­ра. Продължете да четете НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО АКТЬОРЪТ

ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

По по­вод Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден за бор­ба с на­р­ко­ма­ни­и­те Об­щин­с­ки­ят съ­вет по на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва в Тър­го­ви­ще ини­ци­и­ра ре­ди­ца дей­но­с­ти, на­со­че­ни пре­дим­но към мла­ди­те хо­ра. Продължете да четете ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

БАЛЕТ “ВЕГА” ИЗБРАН ДА ПРЕДСТАВЯ България на Международен фестивал

С Гран При, са­мо пър­ви ме­с­та и мно­го пре­с­ти­ж­ни на­г­ра­ди се за­вър­на ба­лет „ВЕ­ГА” от ХХIII Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал на из­ку­с­т­ва­та „Ут­рин­на зве­з­да”, кой­то се про­ве­де в КК Ал­бе­на. Пър­ви­те на­г­ра­ди на “ВЕ­ГА” са 4: Продължете да четете БАЛЕТ “ВЕГА” ИЗБРАН ДА ПРЕДСТАВЯ България на Международен фестивал