ТАЙНИТЕ НА ЯПОНИЯ ЗА ДЪЛЪГ И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ

Прочетете тази книга от Е.Гарсия и Ф.Миралес

10 ЗАКОНА НА ИКИГАЙ

1.Ос­та­ни ви­на­ги ак­ти­вен, ни­ко­га не се пен­си­о­ни­рай. Ако чо­век изо­с­та­ви оно­ва, ко­е­то оби­ча и мо­же да пра­ви, той гу­би сми­съ­ла на жи­во­та си. Ето за­що, до­ри след ка­то „офи­ци­ал­но” при­к­лю­чиш про­фе­си­о­нал­ния си път, е ва­ж­но да про­дъл­жиш да пра­виш сми­с­ле­ни не­ща.

2.При­е­май не­ща­та спо­кой­но. Бър­за­не­то е об­ра­т­но­п­ро­пор­ци­о­нал­но на ка­че­с­т­во­то на жи­вот. Ка­к­то ка­з­ва ед­на ста­ра по­го­вор­ка: „Ако вър­виш ба­в­но, ще сти­г­неш да­леч”. Ко­га­то пре­с­та­неш да пре­пу­с­каш, вре­ме­то и жи­во­тът при­до­би­ват нов сми­съл.

3.Не яж до на­си­та. По от­но­ше­ние на хра­не­не­то и дъл­го­ле­ти­е­то ва­жи фра­за­та „по-мал­ко­то е по­ве­че”. Спо­ред за­ко­на на 80-те про­цен­та тря­б­ва да се хра­ниш мал­ко по-мал­ко, от­кол­ко­то ти се ис­ка, за да за­па­зиш здра­ве­то си не­по­къ­т­на­то за дъл­го вре­ме.

4.Об­к­ръ­жи се с до­б­ри при­я­те­ли. Те са най-до­б­ри­ят ели­к­сир за раз­сей­ва­не на тре­во­ги­те – с при­я­тен раз­го­вор, с раз­ка­з­ва­не или слу­ша­не на ане­к­до­ти, със съ­вет, със съ­в­ме­с­т­но за­ба­в­ле­ние, спо­де­ля­не, ме­ч­ти…

5.Бъ­ди във фор­ма за сле­д­ва­щия си ро­ж­ден ден. Ка­к­то во­да­та е би­с­т­ра и чи­с­та, ко­га­то се дви­жи, та­ка и тя­ло­то, ко­е­то те но­си през жи­во­та, се ну­ж­дае от еже­д­не­в­на по­д­д­ръ­ж­ка и дви­же­ние, за да ти слу­жи дъл­ги го­ди­ни. Ос­вен то­ва, фи­зи­че­с­ки­те уп­ра­ж­не­ния во­дят до от­де­ля­не на хор­мо­ни на ща­с­ти­е­то.

6.Ус­ми­х­вай се. При­ве­т­ли­во­то и ве­д­ро из­лъ­ч­ва­не при­в­ли­ча дру­ги­те и ре­ла­к­си­ра са­мия чо­век. До­б­ре е да си да­ваш сме­т­ка за не­ща­та, ко­и­то не вър­вят, но не би­ва да за­б­ра­вяш при­ви­ле­ги­я­та да си тук и се­га.

7.Об­но­ви връ­з­ка­та си с при­ро­да­та. Вси­ч­ки ние сме съ­з­да­де­ни ка­то част от при­ро­да­та. Има­ме ну­ж­да че­с­то да се връ­ща­ме към нея, за да за­ре­ж­да­ме ба­те­ри­и­те си.

8.Бъ­ди бла­го­да­рен… на сво­и­те пре­д­ци, на при­ро­да­та, ко­я­то те да­ря­ва с въз­дух и хра­на, на сво­и­те спъ­т­ни­ци в жи­во­та, на вси­ч­ко, ко­е­то из­пъл­ва със све­т­ли­на де­ня ти и те ка­ра да се чу­в­с­т­ваш ща­с­т­лив, че си жив. По­с­ве­ти оп­ре­де­лен мо­мент от де­ня си на бла­го­дар­но­ст­та – та­ка ще уве­ли­чиш по­то­ка на ща­с­ти­е­то си.

9.Жи­вей за мо­мен­та. Пре­с­та­ни да съ­жа­ля­ваш за ми­на­ло­то и да се тре­во­жиш за бъ­де­ще­то. Вси­ч­ко, ко­е­то имаш, е дне­ш­ни­ят ден. Из­по­л­з­вай го по най-до­б­рия на­чин, та­ка че да за­с­лу­жа­ва да бъ­де за­по­м­нен.

10.Сле­д­вай своя ики­гай. Ня­къ­де въ­т­ре в теб се крие ед­на страст – уни­ка­лен та­лант, кой­то из­пъл­ва със сми­съл дни­те ти и те по­д­ти­к­ва да да­ваш най-до­б­ро­то от се­бе си до по­с­ле­д­но. И ка­к­то ка­з­ва Ви­к­тор Фран­къл – ако все още не си го на­ме­рил, сле­д­ва­ща­та ти за­да­ча е да го от­к­ри­еш.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *