“С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

След из­вър­ше­но в сгра­да­та на РДПБЗН-Тър­го­ви­ще жу­ри­ра­не на ри­сун­ки­те, кла­си­ра­ли се за об­ла­с­т­ния етап на ме­ж­ду­на­ро­д­ния кон­курс за де­т­с­ка ри­сун­ка “С очи­те си ви­дях бе­да­та” – 2018 г., ко­ми­сия от слу­жи­те­ли на ди­ре­к­ци­я­та и пре­по­да­ва­те­ли по изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во се­ле­к­ти­ра и кла­си­ра 21 ри­сун­ки в раз­ли­ч­ни ка­те­го­рии и въз­ра­с­то­ви гру­пи, ко­и­то ще бъ­дат из­п­ра­те­ни за уча­с­тие в на­ци­о­нал­ния етап от кон­кур­са, кой­то ще се про­ве­де през ме­сец ок­том­в­ри на 2018 г.

Ос­но­в­на­та цел на кон­кур­са е да се пре­съ­з­да­дат със сре­д­с­т­ва­та на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во по­з­на­ни­я­та на де­ца­та за ри­с­ко­ве­те от бе­д­с­т­вия в све­то­вен ма­щаб, на­чи­ни­те на по­ве­де­ние и дей­с­т­вия при кри­зи­с­ни си­ту­а­ции, спо­со­би­те за за­щи­та и са­мо­за­щи­та, и дей­но­с­ти­те от

Един­на­та спа­си­тел­на си­с­те­ма. Уче­ни­ци­те се съ­с­те­за­ва­ха в 3 ка­те­го­рии: Де­ца и уче­ни­ци от вси­ч­ки об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­ни учи­ли­ща и цен­т­ро­ве за по­д­к­ре­па на ли­ч­но­с­т­но раз­ви­тие в си­с­те­ма­та на пре­ду­чи­ли­щ­но­то и учи­ли­щ­но об­ра­зо­ва­ние; де­ца и уче­ни­ци от про­фи­ли­ра­ни па­ра­лел­ки, учи­ли­ща и шко­ли по изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во; де­ца и уче­ни­ци от учи­ли­ща за де­ца със спе­ци­ал­ни по­т­ре­б­но­с­ти и до­мо­ве за де­ца в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние.

От­ли­че­ни­те уче­ни­ци бя­ха на­г­ра­де­ни ли­ч­но от на­чал­ни­ка на РУО на МОН в Тър­го­ви­ще Ел­ка Стан­че­ва и от ди­ре­к­то­ра на РДПБЗН-Тър­го­ви­ще ко­ми­сар Сте­фан Сте­фа­нов. Кон­кур­сът „С очи­те си ви­дях бе­да­та” е тра­ди­ци­он­на пре­ван­ти­в­на ини­ци­а­ти­ва на Гла­в­на ди­ре­к­ция „По­жар­на бе­зо­па­с­ност и за­щи­та на на­се­ле­ни­е­то” при МВР и се осъ­ще­с­т­вя­ва в пар­т­ньор­с­т­во с Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та, На­ци­о­нал­ния дво­рец на де­ца­та. Про­ве­ж­да се от 2002 г. и е под еги­да­та на Се­к­ре­та­ри­а­та на от­к­ри­то­то ча­с­ти­ч­но спо­ра­зу­ме­ние за го­ле­ми­те бе­д­с­т­вия (EUR-OPA) към Съ­ве­та на Ев­ро­па.

ПРЕ­С­ЦЕН­ТЪР НА РДПБЗН-ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *