ОТ 2 ЮЛИ ЗАПОЧВАТ РАЗКОПКИТЕ НА КРЕПОСТТА МИСИОНИС

Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки­те раз­ко­п­ки на кре­по­ст­та Ми­си­о­нис край Тър­го­ви­ще за­по­ч­ват на 2 юли. За цел­та ве­че са оси­гу­ре­ни 140 000 лв. – 100 000лв. от дър­жа­в­ния бю­джет, 30 000 лв. от Об­щи­на Тър­го­ви­ще и да­ре­ние от 10 000 лв. Ве­че еки­път за ра­бо­та на те­рен е оком­п­ле­к­то­ван, по­д­го­то­в­ка­та за Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко ля­то- 2018 г. е за­д­ви­же­на, а ръ­ко­во­ди­те­ли на раз­ко­п­ки­те ще бъ­дат проф.Ни­ко­лай Ов­ча­ров и ар­хе­о­ло­гът Ан­гел Ко­на­к­ли­ев, ос­ве­до­ми за „Зна­ме” Ма­г­да­ле­на Же­че­ва, ди­ре­к­тор на Ре­ги­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей в Тър­го­ви­ще.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *