ОТЛИЧИЯ ОТ “ИСКРИ” ЗА ДИМАНА И КЛИО

Ди­ма­на Стой­че­ва от Х в клас и Клио Гле­ри­дис от ХI г клас на Вто­ро СУ “Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще са от­ли­че­ни в „Ис­к­ри” 2018 – 35-ия кон­курс за де­т­с­ко ли­те­ра­тур­но твор­че­с­т­во на про­г­ра­ма „Хри­с­то Бо­тев” на Бъл­гар­с­ко­то на­ци­о­нал­но ра­дио.

На 17.06.2018 г., в Ли­те­ра­ту­рен клуб „Пе­ро­то” в НДК, те по­лу­чи­ха сво­и­те на­г­ра­ди, за­е­д­но с де­ца от ця­ла­та стра­на. Во­де­щи на „Ис­к­ри” 2018 бя­ха Ири­на Въл­ча­но­ва и Ве­се­лин Ме­зе­к­ли­ев. В кон­кур­са бя­ха от­ли­че­ни об­що 22 де­ца от Бур­гас, Вар­на, До­б­рич, Ста­ра За­го­ра, Сли­вен, Тър­го­ви­ще, Ка­зан­лък и Со­фия. Твор­би­те на Ди­ма­на и Клио са сред най-до­б­ри­те от над 500 ли­те­ра­тур­ни про­из­ве­де­ния на де­ца от вси­ч­ки кра­и­ща на стра­на­та и из­вън гра­ни­ци­те.  

II СУ “Проф.Н.Маринов”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *