ДЕБАТИРАТ ЕВРОПЕЙСКОТО НИ БЪДЕЩЕ

Уче­ни­ци от Пър­во СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” в Тър­го­ви­ще ще уча­с­т­ват в ре­ги­о­нал­на мла­де­ж­ка сре­ща-де­бат „Аз из­би­рам ЗА Ев­ро­па”, ко­я­то ще се про­ве­де в Сли­вен.

Съ­би­ти­е­то е по­с­ве­те­но на пре­д­с­то­я­щи­те из­бо­ри за Ев­ро­пей­с­ки пар­ла­мент и е на­со­че­но към мла­ди хо­ра на въз­раст 17-18 го­ди­ни, ко­и­то ще гла­су­ват за пър­ви път на ев­ро­и­з­бо­ри­те през май 2019 г. По вре­ме на де­ба­та над 70 мла­де­жи от Шу­мен, Тър­го­ви­ще, Ве­ли­ко Тър­но­во, Раз­г­рад и Сли­вен ще ди­с­ку­ти­рат бъ­де­ще­то на Ев­ро­па и за­що е ва­ж­но да се гла­су­ва. Съ­би­ти­е­то ще бъ­де от­к­ри­то от бъл­гар­с­кия ев­ро­де­пу­тат Вла­ди­мир Уру­чев и кме­та на Сли­вен Сте­фан Ра­дев. След де­ба­та, го­с­ти­те ще раз­г­ле­дат за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти­те на Гра­да на сто­те вой­во­ди – Ста­ри­ят бряст, Па­ме­т­ни­ка на Ха­джи Ди­ми­тър, Ре­ги­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей и къ­ща­та-му­зей „Ха­джи Ди­ми­тър”.             

АНЕТА МИЛЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *