ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОБХОДИ ЯЗОВИРИ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Днес, 26.06.2018 г. заместник областният управител на област Търговище г-н Панайот Димитров, придружен от Петър Петров – експерт по отбранително-мобилизационна подготовка от администрацията, направи оглед на състоянието на 8 язовира в общините Търговище и Омуртаг. Продължете да четете ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОБХОДИ ЯЗОВИРИ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Панайот Димитров е новият зам.областен управител

На пресконференция днес в областното управление бе представен новият зам.областен управител Панайот Димитров. Той заема мястото на освободения Стефан Иванов поради недобра комуникация. Продължете да четете Панайот Димитров е новият зам.областен управител

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОТКРИ НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Търговище е домакин на Национално съвещание на професионалните гимназии по лека промишленост, организирано от Националната асоциация на училищата по мода (НАУМ). Продължете да четете ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОТКРИ НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ЗА КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ В МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ

На 25.06.2018г. по инициатива на директора на РЗОК Търговище се проведе заседание на Комисията, която изработи Областната здравна карта на област Търговище. Продължете да четете ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ЗА КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ В МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ

ОТ 2 ЮЛИ ЗАПОЧВАТ РАЗКОПКИТЕ НА КРЕПОСТТА МИСИОНИС

Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки­те раз­ко­п­ки на кре­по­ст­та Ми­си­о­нис край Тър­го­ви­ще за­по­ч­ват на 2 юли. За цел­та ве­че са оси­гу­ре­ни 140 000 лв. – 100 000лв. от дър­жа­в­ния бю­джет, 30 000 лв. от Об­щи­на Тър­го­ви­ще и да­ре­ние от 10 000 лв. Ве­че еки­път за ра­бо­та на те­рен е оком­п­ле­к­то­ван, по­д­го­то­в­ка­та за Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко ля­то- 2018 г. е за­д­ви­же­на, а ръ­ко­во­ди­те­ли на раз­ко­п­ки­те ще бъ­дат проф.Ни­ко­лай Ов­ча­ров и ар­хе­о­ло­гът Ан­гел Ко­на­к­ли­ев, ос­ве­до­ми за „Зна­ме” Ма­г­да­ле­на Же­че­ва, ди­ре­к­тор на Ре­ги­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей в Тър­го­ви­ще.

ТЪРГОВИЩКИ ЛЕКАРИ СПАСИХА ДВА ЧОВЕШКИ ЖИВОТА

Де­нят е не­де­ля, 17 юни, след обяд. Шо­се­то е Тър­го­ви­ще-По­по­во.  Да­на­ил Мар­ти­нов,  29 г., за­е­д­но с още три­ма свои ко­ле­ги от Пле­вен-ем­б­ри­о­ло­зи ,се връ­щат от се­ми­нар във  Вар­на. Продължете да четете ТЪРГОВИЩКИ ЛЕКАРИ СПАСИХА ДВА ЧОВЕШКИ ЖИВОТА

ДОБРИТЕ ГРИЖИ ВОДЯТ И ДО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

Тър­го­ви­щ­ко­то от­де­ле­ние по не­р­в­ни бо­ле­с­ти към МБАЛ-Тър­го­ви­ще със за­ве­ж­дащ Та­ня Ми­те­ва, е ед­но от во­де­щи­те по ус­пе­ш­но ле­че­ние на па­ци­ен­ти с ис­хе­ми­чен мо­зъ­чен ин­султ с тром­бо­ли­тик. На­с­ко­ро от­де­ле­ни­е­то по­лу­чи ев­ро­пей­с­ка на­г­ра­да за по­с­ти­же­ния в та­зи сфе­ра. Продължете да четете ДОБРИТЕ ГРИЖИ ВОДЯТ И ДО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

МЛАДА ПРИЛОЖНИЧКА СЕ ВСЛУШВА В ГЛАСА НА СЪРЦЕТО СИ

Сно­щи, във фо­а­йе­то на Мла­де­ж­ки дом – Тър­го­ви­ще, де­се­то­к­ла­с­ни­ч­ка­та Не­ве­на Ан­до­но­ва по­д­ре­ди пър­ва­та си са­мо­с­то­я­тел­на из­ло­ж­ба в стил „Ба­тик”. Се­мей­с­т­во­то, при­я­те­ли­те, съ­у­че­ни­ци­те и по­чи­та­те­ли­те на та­лан­т­ли­ва­та мла­да да­ма спо­де­ли­ха ра­до­с­т­ния й миг и я по­д­к­ре­пи­ха в на­чи­на­ни­е­то. Не­ве­на бе оза­г­ла­ви­ла ек­с­по­зи­ци­я­та си – „Мои при­ка­з­ни ге­рои”. Продължете да четете МЛАДА ПРИЛОЖНИЧКА СЕ ВСЛУШВА В ГЛАСА НА СЪРЦЕТО СИ

ОТЛИЧИЯ ОТ “ИСКРИ” ЗА ДИМАНА И КЛИО

Ди­ма­на Стой­че­ва от Х в клас и Клио Гле­ри­дис от ХI г клас на Вто­ро СУ “Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще са от­ли­че­ни в „Ис­к­ри” 2018 – 35-ия кон­курс за де­т­с­ко ли­те­ра­тур­но твор­че­с­т­во на про­г­ра­ма „Хри­с­то Бо­тев” на Бъл­гар­с­ко­то на­ци­о­нал­но ра­дио. Продължете да четете ОТЛИЧИЯ ОТ “ИСКРИ” ЗА ДИМАНА И КЛИО