“ПРЕМЪЛЧАНОТО НА ДВА ЕЗИКА”

Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов”-Тър­го­ви­ще пре­д­с­та­ви но­ва­та сти­хо­с­бир­ка на Ах­мет Емин Ата­сой – „Пре­мъл­ча­но­то на два ези­ка”. Ав­то­рът е наш зем­ляк, ро­ден в с.Кре­п­ча, Тър­го­ви­щ­ка об­ласт. Той е ав­тор на 35 кни­ги, 20 от ко­и­то сти­хо­с­бир­ки. Сре­ща­та в би­б­ли­о­те­ка­та пре­ми­на емо­ци­о­нал­но, за­ду­ше­в­но, елегантно. Го­с­ти­те в за­ла­та, по­ве­че­то при­я­те­ли на ав­то­ра, се на­с­ла­ди­ха на твор­че­с­т­во­то му с по­же­ла­ни­е­то още дъл­ги го­ди­ни да на­ми­ра вдъ­х­но­ве­ние.

През 1989 г. Ах­мет Емин Ата­сой еми­г­ри­ра в Тур­ция, къ­де­то по­на­с­то­я­щем про­дъл­жа­ва сво­я­та ли­те­ра­тур­но-твор­че­с­ка дей­ност и по­ла­га уси­лия за за­з­д­ра­вя­ва­не­то на бъл­га­ро-тур­с­ки­те кул­тур­ни връ­з­ки. Ре­цен­зент на „Пре­мъл­ча­но­то на два ези­ка” е Ге­ор­ги Ата­на­сов. А сред го­с­ти­те, ува­жи­ли с при­съ­с­т­ви­е­то си пре­д­с­та­вя­не­то на сти­хо­с­бир­ка­та, бе зам.-кме­тът на Тър­го­ви­ще Еми­неЯку­бо­ва.

С.АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *