ПРЕЗ ЮНИ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

До края на ме­сец юни здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те ли­ца мо­гат да сме­нят ли­ч­ния си ле­кар, ка­то се ре­ги­с­т­ри­рат при нов об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар (ОПЛ), на­по­м­нят от РЗОК-Тър­го­ви­ще.

Та­ка­ва пре­ре­ги­с­т­ра­ция мо­же да се из­вър­ш­ва два пъ­ти го­ди­ш­но – през юни и де­кем­в­ри. Те­зи, ко­и­то же­ла­ят да го на­п­ра­вят, тря­б­ва да пре­д­с­та­вят на но­во­и­з­б­ра­ния ме­дик здра­в­но­о­си­гу­ри­тел­на­та си кни­ж­ка, тре­тия ек­зем­п­ляр от ре­ги­с­т­ра­ци­он­на­та фор­ма за пър­во­на­ча­лен из­бор на об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар (в слу­чай, че не при­те­жа­ват здра­в­но­о­си­гу­ри­тел­на кни­ж­ка), и по­пъл­нен ре­ги­с­т­ра­ци­о­нен фор­му­ляр за по­с­то­я­нен из­бор. Об­що­п­ра­к­ти­ку­ва­щи­ят ле­кар е длъ­жен да ока­з­ва ме­ди­цин­с­ка по­мощ на здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те ли­ца от да­та­та, на ко­я­то е осъ­ще­с­т­вен из­бо­ра. При про­мя­на на на­с­то­я­щия ад­рес, здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те имат пра­во на нов из­бор на ле­кар, без то­ва да е об­вър­за­но със срок. Вре­мен­но пре­би­ва­ва­щи от един до пет ме­се­ца из­вън здра­в­ния си ра­йон, мо­гат да на­п­ра­вят вре­ме­нен из­бор със спе­ци­а­лен фор­му­ляр. За пре­ре­ги­с­т­ра­ци­я­та не е ну­ж­но здра­в­но­о­си­гу­ре­но­то ли­це да се от­пи­с­ва от ли­с­та­та на до­се­га­ш­ния си ли­чен ле­кар.

То­ва, ка­к­то и вклю­ч­ва­не­то в па­ци­ен­т­с­ка­та ли­с­та на но­во­и­з­б­ра­ния ле­кар, се из­вър­ш­ва по слу­же­бен път от ра­йон­на­та здра­в­но­о­си­гу­ри­тел­на ка­са. РЗОК-Тър­го­ви­ще на­по­м­ня на здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те ли­ца в се­зо­на на ле­т­ни­те от­пу­с­ки да не за­б­ра­вят здра­в­но­о­си­гу­ри­тел­на­та си кни­ж­ка, ко­га­то за­ми­на­ват на по­чи­в­ка. С нея, ако се на­ло­жи, здра­в­но­о­си­гу­ре­но­то ли­це мо­же да по­лу­чи ме­ди­цин­с­ка по­мощ по ли­ния на здра­в­на­та ка­са, ка­то се обър­не към все­ки об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар за съ­дей­с­т­вие. НЗОК за­п­ла­ща на об­що­п­ра­к­ти­ку­ва­щи­те ле­ка­ри за ока­за­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ на па­ци­ен­ти, ко­и­то не фи­гу­ри­рат в ли­с­ти­те им, от дру­го на­се­ле­но мя­с­то, ко­и­то ин­ци­ден­т­но по­се­ща­ват ка­би­не­та им.

Ако по­чи­в­ка­та е свър­за­на с пъ­ту­ва­не в дру­га дър­жа­ва член­ка на ЕС, тря­б­ва пре­д­ва­ри­тел­но бъл­гар­с­ки­те здра­в­но­о­си­гу­ре­ни ли­ца да по­да­дат за­я­в­ле­ние за из­да­ва­не на Ев­ро­пей­с­ка здра­в­но­о­си­гу­ри­тел­на кар­та или пък вре­мен­но удо­с­то­ве­ре­ние, ко­е­то за­ме­с­т­ва здра­в­на­та кар­та. То­ва мо­гат да на­п­ра­вят във все­ки клон на Бан­ка ДСК и се из­да­ва в срок от 15 дни, а удо­с­то­ве­ре­ни­е­то се из­да­ва от РЗОК в рам­ки­те на ден-два. Те­зи до­ку­мен­ти не са за­дъл­жи­тел­ни, но са пре­по­ръ­чи­тел­ни, за­що­то оси­гу­ря­ват без­п­ла­тен до­с­тъп до спе­ш­на и не­от­ло­ж­на по­мощ в стра­ни­те от ЕС.

С.Пе­т­ро­ва, ст.ек­с­перт „Връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *