МУЗИКАЛЕН ПОЛЕТ

Му­зи­ка­лен кон­церт на Во­кал­на­та сту­дия към ОНЧ „На­пре­дък-1864″ на­пъл­ни за­ла­та на ка­фе-те­а­тъ­ра с же­ла­е­щи да се на­с­ла­дят на твор­че­с­т­во­то на де­ца­та и мла­де­жи­те.

С ле­т­ния спе­к­та­къл въз­пи­та­ни­ци­те на Иван­ка Ива­но­ва и Пе­тя Ди­мо­ва пре­д­с­та­ви­ха част от пе­с­ни­те, вър­ху ко­и­то са ра­бо­ти­ли през из­ми­на­ли­те ме­се­ци. 16 пе­с­ни на бъл­гар­с­ки, ан­г­лий­с­ки и ру­с­ки език бя­ха по­д­б­ра­ли ор­га­ни­за­то­ри­те, с раз­ли­ч­но зву­че­не и стил, ко­и­то дър­жа­ха ин­те­ре­са на пу­б­ли­ка­та през ця­ло­то вре­ме.

„При­я­те­ли”, „Вър­не­те ля­то­то”, „Ба­би­на иг­ра”, „Хи­т­рин­ка”, „Сре­ща”, “Perfect”, „All of me”, „По­зо­ви ме­ня”, „Beautiful” – бя­ха са­мо част от му­зи­кал­ни­те за­г­ла­вия, ко­и­то пе­в­ци­те от Во­кал­на­та сту­дия ин­тер­п­ре­ти­ра­ха по свой на­чин.

Дру­га­та из­не­на­да във ве­чер­та на кон­цер­та бя­ха тан­ци­те „Кън­т­ри” и „По­лет”, с ко­и­то Ба­лет „Га­ла­к­си”, ръ­ко­во­ден от Ека­те­ри­на Пе­т­ро­ва, по­з­д­ра­ви уча­с­т­ни­ци­те и го­с­ти­те в за­ла­та.

А пре­ди да си по­же­ла­ят ве­се­ла ва­кан­ция за ле­т­ни­те ме­се­ци, му­зи­кал­ни­те пе­да­го­зи Иван­ка Ива­но­ва и Пе­тя Ди­мо­ва пре­д­с­та­ви­ха на пу­б­ли­ка­та в за­ла­та вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци в Сту­ди­я­та – от най-мал­ки­те до ве­че по­ра­с­на­ли да­ро­ви­ти пе­в­ци. За­е­д­но си по­же­ла­ха да съ­би­рат ля­т­но вдъ­х­но­ве­ние, с ко­е­то да ра­бо­тят по но­ви пе­с­ни през есен­та.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *