КЛУБ “БАТИК” ПОДРЕДИ “ЦВЕТНИ ПЪТЕКИ”

Клуб „Ба­тик” към Мла­де­ж­ки дом – Тър­го­ви­ще, с ръ­ко­во­ди­тел Сла­в­ка  Ге­ор­ги­е­ва, от­к­ри  го­ди­ш­на из­ло­ж­ба, на­ре­че­на „Цве­т­ни пъ­те­ки”.

Ек­с­по­зи­ци­я­та мо­же­те да раз­г­ле­да­те във фо­а­йе­то на Мла­де­ж­ки дом. Тя вклю­ч­ва твор­би на бли­зо 20 де­ца и мла­де­жи, съ­з­да­де­ни в те­х­ни­ка ба­тик през се­зон 2017/2018г. Ръ­ко­во­ди­те­лят на клу­ба Сла­в­ка  Ге­ор­ги­е­ва спо­де­ли с при­съ­с­т­ва­щи­те ра­до­ст­та си от ус­пе­хи­те на де­ца­та през из­ми­на­лия твор­че­с­ки се­зон, удо­в­ле­т­во­ре­ни­е­то си от за­дъл­бо­че­на­та им ра­бо­та в ате­ли­е­то и от уча­с­ти­е­то им в “Из­ло­же­ние Тър­го­ви­ще”, къ­де­то клу­бът има еже­го­д­но па­ви­ли­он, в кой­то чле­но­ве­те му по­ка­з­ват и пре­д­ла­гат свои твор­би. Ди­ре­к­то­рът на Мла­де­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще Да­ни­е­ла Мар­че­ва по­з­д­ра­ви де­ца­та и мла­де­жи­те от клу­ба за до­б­ра­та ра­бо­та и по­с­ти­г­на­ти­те от­ли­чия. След то­ва бя­ха раз­да­де­ни ин­ди­ви­ду­ал­ни­те на­г­ра­ди, спе­че­ле­ни от въз­пи­та­ни­ци­те на Клуб “Ба­тик” от на­ци­о­нал­ни и ме­ж­ду­на­ро­д­ни кон­кур­си, през го­ди­на­та. Се­лин Да­уд спе­че­ли пра­во на са­мо­с­то­я­тел­на из­ло­ж­ба през сле­д­ва­щия твор­че­с­ки се­зон, а Ми­ро­с­ла­ва Еф­ти­мо­ва пра­во на ед­но­ме­се­ч­но без­п­ла­т­но по­се­ще­ние в клу­ба. Ос­та­на­ли­те де­ца по­лу­чи­ха гра­мо­ти за ак­ти­в­на ра­бо­та и по­с­ти­же­ния в те­х­ни­ка­та ба­тик, за най-ма­лък уча­с­т­ник, за пре­зен­ти­ра­не на те­х­ни­ка­та по вре­ме на 241 Про­ле­тен па­на­ир, за при­я­тел­с­т­во и при­нос в обу­че­ни­е­то ма мал­ки­те.         

Д.СТОЙЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *