“БОТЕВ ТЪРСИ ТАЛАНТ”

През по­с­ле­д­ни­те пет го­ди­ни Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” – Тър­го­ви­ще съ­з­да­де ед­на но­ва тра­ди­ция – ор­га­ни­зи­ра­не­то и про­ве­ж­да­не­то на кон­курс за та­лан­т­ли­ви­те свои въз­пи­та­ни­ци.

В за­к­лю­чи­тел­ния та­з­го­ди­шен кон­церт, след про­ве­ж­да­не на пре­д­ва­ри­тел­ни кръ­го­ве, бя­ха от­ли­че­ни най-ин­те­ре­с­ни­те из­пъл­не­ния. Те бя­ха по­д­не­се­ни от бо­те­в­с­ки­те та­лан­ти с го­ля­ма до­за ар­ти­с­ти­ч­ност, по­д­го­то­в­ка и ста­ра­ние. „Иде­я­та „Бо­тев тър­си та­лант” ни сбли­жа­ва. Вгле­ж­да­ме се един в друг и от­к­ри­ва­ме кол­ко мно­го сме из­ра­с­на­ли”, ка­за в на­ча­ло­то на пра­з­ни­ка во­де­ща­та, след ко­е­то при­ве­т­с­т­ва уча­с­т­ни­ци­те.

До­ма­кин на му­зи­кал­но-тан­цо­ва­та про­ду­к­ция бе Мла­де­ж­ки дом, а го­с­ти в за­ла­та бя­ха кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, зам.-кме­тът Рая Ма­те­ва, на­чал­ни­кът на РУО Ел­ка Стан­че­ва, учи­те­ли, ро­ди­те­ли и др. Ди­ре­к­то­рът на Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” Ди­ми­тър Але­к­си­ев от­п­ра­ви по­з­д­ра­ви­тел­но сло­во към де­ца­та, уча­с­т­ва­щи в кон­кур­са и за­вър­ш­ва­щи­те се­д­мо­к­ла­с­ни­ци през из­ми­на­ла­та 2017/2018.

„Из­п­ра­ща­ме ед­на не­о­би­к­но­ве­на, но ус­пе­ш­на уче­б­на го­ди­на. А сле­д­ва­ща­та се на­дя­ва­ме да по­с­ре­щ­нем от­но­во „у до­ма”, в из­ця­ло об­но­ве­на­та и мо­дер­ни­зи­ра­на сгра­да на учи­ли­ще­то в цен­тъ­ра на гра­да ни”, спо­де­ли с при­съ­с­т­ва­щи­те Ди­ми­тър Але­к­си­ев. Той  връ­чи удо­с­то­ве­ре­ни­я­та за за­вър­ше­но ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние на въз­пи­та­ни­ци­те на Пър­во ОУ. А спе­ци­а­лен по­з­д­рав към Ви­пуск 2018 и към ця­ла­та бо­те­в­с­ка об­щ­ност от­п­ра­ви­ха тан­цьо­ри­те от ДФА „Ша­ре­но гер­дан­че” с ръ­ко­во­ди­тел Ан­же­ла Ге­ор­ги­е­ва.

„Скъ­пи учи­те­ли, Вие ни на­у­чи­х­те, че ле­с­ни пъ­ти­ща към ус­пе­ха ня­ма! Пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во е да на­ми­ра­ме си­ли да се из­п­ра­вя­ме ви­на­ги, след ка­то па­д­нем. Ка­за­х­те ни, че в то­ва е на­ша­та си­ла – си­ла, ко­я­то бли­ка от ро­д­но­то, от бъл­гар­с­ко­то, от бо­те­в­с­ко­то. 15 юни ще ни на­по­м­ня за на­ча­ло­то в бо­те­в­с­ко­то учи­ли­ще и след вре­ме ще ни връ­ща от­но­во тук, за­що­то най-въл­ну­ва­щи в чо­ве­ш­кия жи­вот са съ­х­ра­не­ни­те спо­ме­ни и спо­де­ле­ни­те ме­ч­ти”, те­зи ду­ми в края на тър­же­с­т­во­то на­пъл­ни­ха със съл­зи на уми­ле­ние очи­те на учи­те­ли­те. Под зву­ци­те на оби­ча­на­та ме­ло­дия „Учи­тел­ко, це­лу­вам ти ръ­ка…” сце­на­та се оба­г­ри с раз­но­ц­ве­т­ни бу­ке­ти и раз­въл­ну­ва­ни мла­де­ж­ки ус­ми­в­ки.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *