УЧЕНИЦИ ОТ ОМУРТАГ И КАМБУРОВО НА ГОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Око­ло 60 уче­ни­ци от Про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия по тран­с­порт и ле­ка про­ми­ш­ле­ност гр. Омур­таг и Ос­но­в­но учи­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев” се­ло Кам­бу­ро­во по­се­ти­ха На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние.

Ви­зи­та­та бе ор­га­ни­зи­ра­на със съ­дей­с­т­ви­е­то на об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще  Ми­т­ко Стай­ков. По вре­ме на по­се­ще­ни­е­то си уче­ни­ци­те бя­ха при­д­ру­же­ни от на­чал­ни­ка на ка­би­не­та на ми­ни­с­тъ­ра на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та Ни­ко­лай Сте­фа­нов, на­чал­ни­ка на Ре­ги­о­нал­но­то уп­ра­в­ле­ние на об­ра­зо­ва­ни­е­то в Тър­го­ви­ще Ел­ка Стан­че­ва, ка­к­то и от ди­ре­к­то­ри­те на две­те учи­ли­ща – Рай­на Бо­ри­со­ва и Здра­в­ка Дин­че­ва.

По вре­ме на по­се­ще­ни­е­то уче­ни­ци­те се сре­щ­на­ха с пре­д­се­да­те­ля на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние Цве­та Ка­ра­ян­че­ва.

След раз­го­во­ра си с нея, де­ца­та и мла­де­жи­те има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да се ка­чат на бал­ко­на в пле­нар­на­та за­ла, от­къ­де­то пря­ко на­б­лю­да­ва­ха ра­бо­та­та на на­ро­д­ни­те пре­д­с­та­ви­те­ли.

Опо­з­на­ва­тел­на­та раз­хо­д­ка про­дъл­жи в Се­вер­но­то фо­а­йе на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние, къ­де­то уче­ни­ци­те се сре­щ­на­ха с пре­д­се­да­те­ля на гру­па­та на ПП ГЕРБ Цве­тан Цве­та­нов. „Из­к­лю­чи­тел­но съм ра­до­с­тен, че в На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние раз­го­ва­рях с уче­ни­ци от Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия по тран­с­порт и ле­ка про­ми­ш­ле­ност в гр. Омур­таг и от ОУ “Хри­с­то Бо­тев” в с. Кам­бу­ро­во”, ка­за Цве­та­нов.

Той по­же­ла на уче­ни­ци­те при­я­т­на ва­кан­ция, през ко­я­то да се за­ре­дят с но­ви си­ли и по­ло­жи­тел­ни емо­ции за но­ва­та уче­б­на го­ди­на и ги по­съ­ве­т­ва ви­на­ги да сла­гат об­ра­зо­ва­ни­е­то си на пър­во мя­с­то, за да ня­ма в бъ­де­ще за­т­во­ре­ни вра­ти за тях.

Уче­ни­ци­те има­ха и въз­мо­ж­но­ст­та да раз­г­ле­дат сним­ки на вси­ч­ки пре­д­се­да­те­ли на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние, ка­к­то и да се за­по­з­на­ят с ис­то­ри­я­та на ем­б­ле­ма­ти­ч­на­та сгра­да.

Тя е по­с­т­ро­е­на през 1884 – 1886 г. по про­ект на арх. Кон­с­тан­тин Йо­ва­но­вич – ви­ен­с­ки и швей­цар­с­ки въз­пи­та­ник. Из­г­ра­де­на е в не­о­ре­не­сан­сов стил, ка­то въ­т­ре­ш­но е пре­у­с­т­рой­ва­на мно­го­к­ра­т­но, но ос­но­в­ни­ят й из­г­лед е за­па­зен.

Сгра­да­та има ис­то­ри­че­с­ко зна­че­ние и е обя­ве­на за па­ме­т­ник на кул­ту­ра­та.

ПРЕ­С­ЦЕН­ТЪР НА ОБ­ЛА­С­Т­НА

АД­МИ­НИ­С­Т­РА­ЦИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *