ПРИЗ “ЧИСТА ИГРА” ЗА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков уча­с­т­ва в На­ци­о­нал­на сре­ща на пар­т­ньо­ри­те на най-ма­ща­б­на­та до­б­ро­вол­че­с­ка ини­ци­а­ти­ва на bTV Media Group у нас -„Да из­чи­с­тим Бъл­га­рия за­е­д­но “, ко­я­то се съ­с­тоя на 6 юни в Со­фия.

В рам­ки­те на съ­би­ти­е­то бя­ха връ­че­ни пър­ви­те го­ди­ш­ни при­зо­ве „Чи­с­та иг­ра” за при­нос към ка­у­за­та.

Бла­го­да­ре­ние на об­щи­ни­те, ин­с­ти­ту­ци­и­те, фир­ми­те и до­б­ро­вол­ци­те от об­ласт Тър­го­ви­ще Стай­ков по­лу­чи приз за най-мно­го по­чи­с­те­ни ме­с­та и най-мно­го зе­ле­ни то­ч­ки, от­бе­ля­за­ни на кар­та­та.

И в де­ня на го­ля­мо­то чи­с­те­не – World Clean Up Day 2018, 15 се­п­тем­в­ри 2018 г., Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция Тър­го­ви­ще ще бъ­де пар­т­ньор на ини­ци­а­ти­ва­та на bTV Media Group у нас -„Да из­чи­с­тим Бъл­га­рия за­е­д­но “. На то­зи ден ми­ли­о­ни до­б­ро­вол­ци от вси­ч­ки кра­и­ща на све­та ще обе­ди­нят си­ли, за да да­дат своя при­нос в би­т­ка­та със за­мър­ся­ва­не­то с би­то­ви от­па­дъ­ци и да на­п­ра­вят све­та по-чист.

Цел­та на ини­ци­а­ти­ва­та е 150 дър­жа­ви да ор­га­ни­зи­рат в един ден до­б­ро­вол­че­с­ки ак­ции за по­чи­с­т­ва­не, ка­то ан­га­жи­рат 5% от на­се­ле­ни­е­то си с про­б­ле­ми­те, свър­за­ни със за­мър­ся­ва­не на окол­на­та сре­да.

Ми­т­ко Стай­ков, бла­го­да­ри на вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци от об­ласт Тър­го­ви­ще и ги при­кан­ва на есен от­но­во да се вклю­чат в ини­ци­а­ти­ва­та.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *