ОТНОВО АЛО-ИЗМАМА

На 7.06.2018 г. око­ло 21 ч в РУ-Тър­го­ви­ще е по­лу­чен си­г­нал, че на съ­щия ден 81-го­ди­ш­на же­на от гр. Тър­го­ви­ще е би­ла въ­ве­де­на в за­б­лу­ж­де­ние за вре­ме­то от 15 до 18,20 ч. чрез оба­ж­да­не на ста­ци­о­нар­ния й те­ле­фон от мъж, пре­д­с­та­вил се за по­ли­цей­с­ки слу­жи­тел.

Под пре­д­лог за не­об­хо­ди­мост да ока­же съ­дей­с­т­вие на по­ли­ци­я­та, ко­я­то про­ве­ж­да­ла опе­ра­ция за за­дър­жа­не на из­вър­ши­те­ли на те­ле­фон­ни из­ма­ми,  от вла­де­ни­е­то на же­на­та е би­ла от­не­та су­ма­та от 2550 лв. и две зла­т­ни мо­не­ти на стой­ност око­ло 1300 лв. По слу­чая в РУ-Тър­го­ви­ще е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по чл. 209, ал. 1 от На­ка­за­тел­ния ко­декс.

От ди­ре­к­ци­я­та от­но­во на­по­м­нят на гра­ж­да­ни­те: Бъ­де­те бди­тел­ни и не да­вай­те под ка­къ­в­то и да е пре­д­лог па­ри, ко­и­то са ви по­и­с­ка­ни в те­ле­фо­нен раз­го­вор от не­по­з­на­ти. Слу­жи­те­ли­те на МВР не тър­сят фи­нан­со­во съ­дей­с­т­вие от гра­ж­да­ни­те при про­ве­ж­да­не на опе­ра­ции за за­ла­вя­не на из­вър­ши­те­ли на пре­с­тъ­п­ле­ния. По­лу­чи­те ли по­до­б­но те­ле­фон­но оба­ж­да­не, не му се до­ве­ря­вай­те, а не­за­ба­в­но пре­къ­с­не­те раз­го­во­ра. Оба­де­те се на бли­з­ки и си­г­на­ли­зи­рай­те сво­е­в­ре­мен­но на тел. 112!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *