ЕДНА МНОГО, МНОГО СМИСЛЕНА ПИЕСА

Ста­ва въ­п­рос за вто­ра­та пи­е­са „Те­к­то­ни­ка на чу­вс­т­ва­та” по Е.Е.Шмит, пре­д­с­та­ве­на в тър­го­ви­щ­кия Дра­ма­ти­чен те­а­тър в рам­ки­те на” Дни на го­ле­мия те­а­тър в мал­кия град” и иг­ра­на при из­к­лю­чи­те­лен зри­тел­с­ки ин­те­рес.

Ве­д­на­га след то­ва, още на сле­д­ва­щия ден в ре­да­к­ци­я­та ни се по­лу­чи­ха въз­тор­же­ни  от­зи­ви за спе­к­та­къ­ла, във фо­ку­са на кой­то са по­с­та­ве­ни ис­кон­ни чо­ве­ш­ки те­ми, оче­ви­д­но, до­ко­с­на­ли сър­ца­та на зри­тел­с­ка­та ау­ди­то­рия. В пи­е­са­та иде реч как ня­ка­к­ви им­пул­си­в­ни ре­ше­ния, плод на бо­ле­з­не­на чо­ве­ш­ка гор­дост и на­д­мен­ност, на сил­но из­ра­зе­но „его” мо­гат да пре­о­бър­нат не един чо­ве­ш­ки жи­вот. Как вси­ч­ко то­ва мо­же да от­не­ме шан­со­ве­те, пред ко­и­то е би­ла из­п­ра­ве­на ли­ч­но­ст­та…

И как ко­га­то чо­век е тръ­г­нал с аб­сур­д­ни хо­до­ве към се­бе си, за да про­ве­ря­ва дру­гия, той по­па­да в ка­па­на на со­б­с­т­ве­ни­те си тер­за­ния…  Или ка­к­то се из­ра­зи Пе­тър Пе­т­ров-ак­тьор и ди­ре­к­тор на те­а­тъ­ра, ня­ма ну­ж­да от тол­ко­ва мно­го про­вер­ки, про­с­то има ну­ж­да от лю­бов… Не мо­же да не от­бе­ле­жим и ве­ли­ко­ле­п­на­та иг­ра на име­ни­ти­те ни ак­т­ри­си:Сте­ф­ка Яно­ро­ва, Пла­ме­на Ге­то­ва, Сте­фан Въл­до­б­рев и др. С не­тър­пе­ние оча­к­ва­ме и ос­та­на­ли­те три по­с­та­но­в­ки в рам­ки­те на то­ва лю­би­мо ля­т­но съ­би­тие в кул­тур­ния ка­лен­дар на гра­да ни „Дни на го­ле­мия те­а­тър в мал­кия град”.

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *