ДО БРЮКСЕЛ И ОБРАТНО

По по­ка­на на ев­ро­де­пу­та­ти­те от ДПС, де­сет же­ни – член­ки на пен­си­о­нер­с­ки клуб „Ва­сил Ле­в­с­ки” в Тър­го­ви­ще, по­се­ти­ха за 3 дни сто­ли­ца­та на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз – Брю­к­сел. Ща­с­т­ли­в­ки­те бя­ха Еми­не Ре­дже­бо­ва, Не­фи­зе Ха­ти­бо­ва,  Гюл­та­ние Ха­би­ло­ва, Га­ни­ме Ха­са­но­ва, Ай­ше Иб­ря­мо­ва, Не­бие Ха­са­но­ва, Се­вие Хю­се­и­но­ва, Еми­не Али, Ва­с­вие Ис­ма­и­ло­ва и Ай­тен Яку­бо­ва. Пъ­ту­ва­не­то бе осъ­ще­с­т­ве­но със са­мо­лет.

На ае­ро­га­ра­та в Брю­к­сел гру­па­та бе­ше по­с­ре­щ­на­та от бъл­гар­с­кия ев­ро­де­пу­тат Ил­хан Кю­чюк и ек­с­кур­зо­во­д­ка­та Нур­джи­хан. Про­г­ра­ма­та на пре­с­тоя вклю­ч­ва­ше раз­г­ле­ж­да­не за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти­те на Брю­к­сел, за­по­з­на­ва­не с ра­бо­та­та на Ев­ро­пар­ла­мен­та и уча­с­тие в ди­с­ку­сия за дне­ш­ния и ут­ре­ш­ния ден на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. Осо­бе­но вни­ма­ние бе обър­на­то на един­с­т­во­то на ев­ро­пей­с­ки­те на­ции, на пре­д­с­то­я­щия Бре­к­зит на Ве­ли­ко­б­ри­та­ния. Об­съ­де­ни бя­ха още  пра­ва­та на еми­г­ран­ти­те и бъ­де­щи­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния Ев­ро­пей­с­ки съ­юз – Ан­г­лия.

Гру­па­та по­се­ти с го­лям ин­те­рес све­то­в­но­и­з­ве­с­т­на­та бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на на Брю­к­сел, ко­я­то е уни­кал­на със сво­и­те ра­с­ти­тел­ни ви­до­ве и цве­тя от цял свят. Пре­ди да от­пъ­ту­ват за ро­ди­на­та же­ни­те от гру­па­та осъ­ще­с­т­ви­ха и спе­ци­ал­на сре­ща с кме­та на Брю­к­сел Емир Кър.

Мар­га­ри­та Си­ме­о­но­ва

/сним­ка­та е на­п­ра­ве­на пред пар­ла­мен­та с ев­ро­де­пу­та­та Ил­хан Кю­чюк/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *