ОТЗВУК ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА

За го­ля­ма част от гра­ж­да­ни­те и го­с­ти­те на Тър­го­ви­ще през Ев­ро­пей­с­ка­та нощ на му­зе­и­те се слу­чи не­що ин­те­ре­с­но и на­в­ре­мен­но – из­ло­ж­ба­та за „ТЕ­РЕМ-Хан Крум” ЕО­ОД…

Иде­я­та за нея се за­ро­ди през ме­сец ок­том­в­ри – вре­ме за есен­на се­и­т­ба. Слу­чай­но?! Не! Ка­к­то се­ме­то по­па­да  в бла­го­т­вор­ния чер­но­зем, раз­ви­ва се и да­ва плод, та­ка и до­б­ра­та идея се да­ря­ва на чо­век, спо­со­бен да я осъ­ще­с­т­ви по най-пра­вил­ния и до­с­то­ен на­чин. А то­зи чо­век бе­ше уре­д­ни­кът в му­зея, Све­т­ла­на Ав­ра­мо­ва. Тя ус­пя да от­к­рие и ув­ле­че на­с­то­я­щи и би­в­ши  спе­ци­а­ли­с­ти от за­во­да, ко­и­то с го­то­в­ност се вклю­чи­ха в по­д­го­то­в­ка­та на из­ло­ж­ба­та…

Дъл­ги го­ди­ни над МРК „Хан Крум” те­г­не­ше за­дъл­же­ни­е­то за опа­з­ва­не на дър­жа­в­на­та и во­ен­на тай­на.  Се­га до­с­тъ­път до ин­фор­ма­ция е въз­мо­жен и то­ва по­з­во­ли на му­зей­ния от­дел „Най-но­ва ис­то­рия” да пре­д­с­та­ви те­ма­ти­ч­на ек­с­по­зи­ция  за стро­и­тел­с­т­во­то, обо­ру­д­ва­не­то и про­ду­к­ци­я­та на ком­би­на­та, при­по­м­няй­ки он­зи етап на раз­ви­тие, ко­га­то бе­ше ин­ду­с­т­ри­а­лен пър­ве­нец в Тър­го­ви­ще, да из­ка­же и ува­же­ние към вси­ч­ки ра­бо­т­ни­ци, слу­жи­те­ли, во­ен­ни спе­ци­а­ли­с­ти и ръ­ко­во­ди­те­ли, вло­жи­ли в не­го своя труд, зна­ния и опит през го­ди­ни­те.

Ка­к­во ви­дя­ха и на­у­чи­ха по­се­ти­те­ли­те в из­ло­ж­бе­на­та за­ла? За по­ве­че мла­ди хо­ра ек­с­по­зи­ци­я­та бе­ше един­с­т­ве­на­та въз­мо­ж­ност да се за­по­з­на­ят с най-бли­з­ко­то ми­на­ло на един го­лям за­вод с по­ч­ти пе­т­хи­ля­д­на чи­с­ле­ност. От сним­ки, до­ку­мен­ти, из­ло­же­ни де­тай­ли и от обя­с­не­ни­я­та на Све­т­ла­на Ав­ра­мо­ва хо­ра­та при­до­би­ха пре­д­с­та­ва за обо­ру­д­ва­не­то, за ме­та­ло­о­б­ра­бо­т­ва­щи­те ма­ши­ни с най-мо­дер­но ци­ф­ро­во-про­г­рам­но уп­ра­в­ле­ние, за ре­мон­та на тан­ко­ве Т-55, Т-62, Т-72, Т-72М, за сгло­бя­ва­не­то на бро­ни­ра­ни­те ма­ши­ни МТ-ЛБ и те­х­ни­те мо­ди­фи­ка­ции, за про­из­во­д­с­т­во­то на ско­ро­с­т­ни ку­тии и тран­с­ми­си­он­ни аг­ре­га­ти, за из­ра­бо­т­ва­не­то на ин­с­т­ру­мен­ти и ин­с­т­ру­мен­тал­на еки­пи­ро­в­ка. За ну­ж­ди­те на на­ро­д­но­то сто­пан­с­т­во в за­во­да са  ре­мон­ти­ра­ни ав­то­мо­би­ли, про­дъл­жа­ват да се  про­из­ве­ж­дат ре­зер­в­ни ча­с­ти за сел­с­ко­с­то­пан­с­ки ма­ши­ни, кре­пе­ж­ни еле­мен­ти, ко­ва­ш­ки из­де­лия, ау­с­пу­си за ле­ки ко­ли и ре­ди­ца дру­ги из­де­лия…

В из­ло­ж­бе­на­та за­ла бе­ше и за­по­ве­д­на­та кни­га на гла­в­ния ди­ре­к­тор на ком­би­на­та и все­ки по­се­ти­тел мо­же­ше да „на­д­зър­не” в нея, да по­чу­в­с­т­ва ат­мо­с­фе­ра­та на тру­до­во­то еже­д­не­вие.

Чрез те­ма­ти­ч­но офор­ме­ни­те по­с­те­ри по­се­ти­те­ли­те на­у­чи­ха за со­ци­ал­но-би­то­ви­те при­до­би­в­ки в за­во­да, за сто­ти­ци­те жи­ли­ща, стро­е­ни за ли­ч­ния съ­с­тав, за две­те сре­д­ни те­х­ни­че­с­ки учи­ли­ща и де­т­с­ки­те гра­ди­ни, за кул­тур­ния жи­вот и ожи­ве­на­та спор­т­на дей­ност, за ху­до­же­с­т­ве­на­та са­мо­дей­ност – жен­с­кия би­тов хор, ин­с­т­ру­мен­тал­ния и тан­цов съ­с­тав. Ви­ж­дай­ки сце­ни­ч­ни­те ко­с­тю­ми от де­т­с­кия тан­цов съ­с­тав в му­зей­на­та за­ла, Ор­фе­та Ха­ра­ла­но­ва спо­де­ли:

– Пре­ди мно­го го­ди­ни в та­ки­ва ко­с­тю­ми де­ца­та из­на­ся­ха кон­цер­ти на сце­на­та в До­ма на кул­ту­ра­та в МРК. Бла­го­да­ря на му­зея и Све­т­ла Ав­ра­мо­ва, че ме вър­на­ха към то­ва не­по­в­то­ри­мо вре­ме…

А ето и мне­ни­е­то на ин­же­нер На­й­ден Не­дел­чев:

– Впе­ча­т­лен съм от из­ло­ж­ба­та, по­с­ве­те­на на МРК”Хан Крум”, къ­де­то пре­ми­на це­ли­ят ми тру­дов стаж. Из­ка­з­вам го­ля­ма бла­го­дар­ност на ор­га­ни­за­то­ри­те. Из­ли­зам от му­зея със съл­зи на очи…

За­по­ч­на­ла тру­до­вия си път ка­то спе­ци­а­лист в ико­но­ми­че­с­кия от­дел на МРК, Ма­ри­а­на Ива­но­ва ка­за:

– С удо­вол­с­т­вие раз­г­ле­дах ек­с­по­зи­ци­я­та, тя ме вър­на във вре­ме­то, ко­га­то гра­дът ни се гор­де­е­ше с то­зи за­вод. Се­га мла­ди­те са на ход…

Две­те се­мей­с­т­ва Ге­ор­ги­е­ви и Не­цо­ви из­ра­зи­ха об­що мне­ние: – До­вол­ни сме, че е по­ка­зан за­во­дът, дал на гра­да раз­ви­тие и пер­с­пе­к­ти­ва. Бла­го­да­рим на го­с­по­жа Све­т­ла Ав­ра­мо­ва. След ка­то раз­г­ле­да из­ло­ж­ба­та, един мъж спо­де­ли:

– На­ри­чам се Гри­ша Ива­нов и до­й­дох в МРК ка­то кур­сант. Ба­ща ми, Иван Мар­ков, бе­ше дъл­го­го­ди­шен ра­бо­т­ник в ин­с­т­ру­мен­тал­ния цех. Ако не бе­ше то­зи за­вод, ня­ма­ше да го има и квар­тал „За­пад”.

Мно­го от по­се­ти­те­ли­те по­же­ла­ха да пре­до­с­та­вят на из­ло­ж­ба­та  още за­па­зе­ни  до­ку­мен­ти, пре­д­ме­ти, ме­да­ли, да раз­ка­жат спо­ме­ни за сре­щи, ка­то та­зи с пър­ва­та же­на-ге­не­рал По­ли­на Не­дял­ко­ва…

В раз­ли­ч­но вре­ме ком­би­на­тът е по­се­ща­ван от То­дор Жи­в­ков, Стан­ко То­до­ров, ар­мей­с­ки ге­не­рал До­б­ри Джу­ров. А са­мо дни пре­ди от­к­ри­ва­не на из­ло­ж­ба­та, ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­лят Бой­ко Бо­ри­сов и два­ма ви­це­п­ре­ми­е­ри по­се­ти­ха „ТЕ­РЕМ-Хан Крум” ЕО­ОД и то­ва съ­би­тие от­но­во по­д­чер­та зна­че­ни­е­то и не­об­хо­ди­мо­ст­та от за­во­да. В то­зи сми­съл съ­в­сем на­в­ре­мен­на бе­ше и ек­с­по­зи­ци­я­та в му­зея.

А ко­ле­ги­ал­но­то и ла­ко­ни­ч­но мне­ние на Га­ля Ва­си­ле­ва най-то­ч­но из­ра­зя­ва и все­о­б­що­то одо­б­ре­ние на хо­ра­та, по­се­ти­ли му­зей­на­та ек­с­по­зи­ция: – Мно­го про­фе­си­о­нал­на,  не­ве­ро­я­т­на из­ло­ж­ба!                                                                                 

Ан­то­ния Ата­на­со­ва 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *