МЛАДИ АКТЬОРИ С ПРЕСТИЖНИ ОТЛИЧИЯ

Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят ден на де­те­то 1 юни бе по­вод за още един пра­з­ник в Тър­го­ви­ще. То­зи път за лю­би­те­ли­те на те­а­т­рал­но­то и му­зи­кал­но из­ку­с­т­во.

За­ла­та на ка­фе-те­а­тъ­ра на ОНЧ „На­пре­дък-1864″ по­с­ре­щ­на въз­пи­та­ни­ци­те на Шко­ла „Де­ва мю­зик”, с ръ­ко­во­ди­тел Ива­ли­на Рай­ко­ва към Мла­де­ж­ки дом и те­а­т­рал­на­та сту­дия към чи­та­ли­ще­то, во­де­на от ак­т­ри­са­та Гре­та Не­дел­че­ва. Де­ца­та пре­д­с­та­ви­ха на го­с­ти­те в за­ла­та во­кал­ни из­пъл­не­ния на пе­с­ни, вър­ху ко­и­то са ра­бо­ти­ли през твор­че­с­кия се­зон. Ос­вен тях има­ше и про­из­ве­де­ния, из­с­ви­ре­ни на пи­а­но. А те­а­т­рал­на­та сту­дия по­ка­за на пу­б­ли­ка­та три раз­но­о­б­ра­з­ни етю­да. То­ч­но те до­не­со­ха на мла­ди­те ак­тьо­ри по­ре­д­но­то от­ли­чие в об­ла­ст­та на то­ва из­ку­с­т­во. Бро­е­ни дни пре­ди 1 юни, въз­пи­та­ни­ци­те на Гре­та Не­дел­че­ва, се за­вър­на­ха с пър­ва на­г­ра­да от Ме­ж­ду­на­ро­д­ния мла­де­ж­ки фе­с­ти­вал „Сла­вян­с­ки звън” – Вар­на. То­ва бе още един по­вод да по­пи­та­ме ак­т­ри­са­та как се спра­вят де­ца­та и мла­де­жи­те от сту­ди­я­та, ка­к­во са по­с­ти­г­на­ли до то­зи мо­мент и ка­к­во ги оча­к­ва в най-бли­з­ко бъ­де­ще.

„На­ши­те де­ца ста­на­ха при­з­ьо­ри в пър­ва въз­ра­с­то­ва гру­па и мо­га да ка­жа, че сил­но впе­ча­т­ли­ха жу­ри­то. И аз съм до­вол­на от пре­д­с­та­вя­не­то им, по­с­та­ра­ха се и иг­ра­ха с на­с­т­ро­е­ние, въ­п­ре­ки вълнението”, раз­ка­за Гре­та Неделчева за „Зна­ме”. Тя ни спо­де­ли още, че фе­с­ти­ва­лът се ор­га­ни­зи­ра за пър­ви път, че е с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие и има кон­кур­сен ха­ра­к­тер. По ду­ми­те на ак­т­ри­са­та, „Сла­вян­с­ки звън” е съ­б­рал вси­ч­ки ви­до­ве вер­бал­но и не­вер­бал­но из­ку­с­т­во, раз­пре­де­ле­ни в ня­кол­ко на­п­ра­в­ле­ния – „Му­зи­ка”, „Ки­но”, „Те­а­тър”, „Изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во” и „Ху­до­же­с­т­вен текст”. След ви­со­ка­та оцен­ка за на­ши­те де­ца, до­ш­ла и по­ка­на­та да уча­с­т­ват на фе­с­ти­вал в Бо­с­на и Хер­це­го­ви­на.

Са­мо ня­кол­ко се­д­ми­ци пре­ди на­г­ра­да­та от ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал във Вар­на, тър­го­ви­щ­ки­те мла­ди ак­тьо­ри бя­ха удо­с­то­е­ни с Ди­п­лом и пла­кет от XIII-те На­ци­о­нал­ни уче­ни­че­с­ки те­а­т­рал­ни пра­з­ни­ци „То­дор Ко­лев” в Шу­мен. Там де­ца­та спе­че­ли­ха сър­ца­та на жу­ри­то и пу­б­ли­ка­та с ул­т­ра­ви­о­ле­то­ва­та по­с­та­но­в­ка „РИО”. „Ин­те­ре­си­те на де­ца­та в на­ша­та те­а­т­рал­на сту­дия са раз­но­о­б­ра­з­ни, ня­кои от тях пе­ят в му­зи­кал­ни шко­ли, сви­рят на пи­а­но, ко­е­то мно­го им по­ма­га в етю­ди­те, раз­г­ръ­ща те­х­ния по­тен­ци­ал и та­лант, тъй ка­то се ста­ра­ем да по­ка­з­ва­ме раз­но­о­б­ра­з­ни сти­ло­ве на ра­бо­та в сценките”, раз­ка­за ръ­ко­во­ди­тел­ка­та на те­а­т­ра­ли­те.

Де­ца­та ра­бо­тят с ку­к­ли, тан­цу­ват и пе­ят на сце­на­та, пре­д­с­та­вят по не­т­ра­ди­ци­о­нен на­чин фол­к­лор­ни мо­ти­ви, пре­да­ват емо­ции с ми­ми­ки и же­с­то­ве, от­на­сят се от­го­вор­но и към де­ко­ра, кой­то им е до­пъл­ни­те­лен щрих към сцен­ки­те, а на­б­лю­да­вай­ки ги от стра­ни, чо­век ви­ж­да и усе­ща с ка­к­ва лю­бов и ен­ту­си­а­зъм се впу­с­кат в те­а­т­рал­ни­те на­чи­на­ния. Та­лант,кой­то раз­ви­ват по вре­ме на ре­пе­ти­ци­и­те в чи­та­ли­ще­то, но и кой­то но­сят в се­бе си. Мла­де­жи­те ни раз­ка­за­ха, че ня­мат тър­пе­ние да до­й­дат дни­те за ре­пе­ти­ции и че един ден мо­гат да пре­вър­нат се­га­ш­но­то си хо­би в про­фе­сия. По­же­ла­ва­ме им го! А дото­га­ва обе­ща­ха да ни из­не­на­дат с нов про­ект и още от­ли­чия, с ко­и­то да про­с­ла­вят гра­да ни.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *