КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Та­зи су­т­рин се съ­бу­дих  при­те­с­нен. Не­що ста­ва в мен, ама ка­к­во – и аз не знам. Ня­ка­к­ви тъм­ни стра­с­ти се бо­рят в ду­ша­та ми ама ка­к­ви са, за ка­к­во се бо­рят, та­ка и не раз­б­рах. Та­зи ра­бо­та ня­ма да се раз­ми­не то­ку  та­ка си ка­зах и…Ли­ч­ни­ят ле­кар ме при­е, из­с­лу­ша ме и ми ка­за:

–  Яс­но, тре­тият по­ред за та­зи се­д­ми­ца.

-Ка­к­во тре­тият по­ред- смо­то­ле­вих аз, усе­щай­ки, че не­ща­та не оти­ват на до­б­ре.

– В мо­мен­та в теб се во­ди бор­ба на ин­те­ре­си. Или та­ка по­пу­ляр­ни­ят в по­с­ле­д­но вре­ме “Кон­ф­ликт на ин­те­ре­си”. Ко­га­то два ин­те­ре­са се ска­рат, ся­каш две бан­ди вра­б­ци во­ю­ват за пар­че ки­ф­ла из въ­т­ре­ш­но­с­ти­те Ви – ту­пур­дия стра­хо­т­на. От там се чу­в­с­т­ва­те и ди­с­ком­фор­т­но. От со­б­с­т­вен опит го зная.

Ча­кай бе, до­к­то­ре! Ква бор­ба, кви ин­те­ре­си!?

– То­ва ве­че ти ще ка­жеш. От мен се ис­ка­ше ди­а­г­но­за и аз я по­с­та­вих.

– А ле­кар­с­т­ва ня­ка­к­ви..?

– Хай­де, се­га ста­на тя!- ядо­са се до­к­то­ра- Ти ка­к­во ис­каш и да ти пла­щам ли? На­ли зна­еш, че бор­ба­та на ин­те­ре­си оби­к­но­ве­но за­ся­га па­ри­ч­ни­те зна­ци. Ти да си чул ня­къ­де да се го­во­ри за кон­ф­ликт на ин­те­ре­си  в сфе­ра­та на кул­ту­ра­та? То не, че и там го ня­ма, ама ка­то зна­ем ка­к­ви па­ри се да­ват, не ви­ж­дам ка­к­ви ин­те­ре­си тол­ко­ва мо­же да има. Хай­де се­га, бя­гай, че ме ча­ка сле­д­ва­щи­ят па­ци­ент.

Из­ля­зох, ама ди­а­г­но­за­та мира не ми да­ва. Се­д­нах в пър­во­то по­па­д­на­ло ми за­ве­де­ние, по­ръ­чах си ед­на би­ра да се ус­по­коя мал­ко, да си съ­бе­ра акъ­ла в гла­ва­та, ка­к­то ка­з­ва­ше ба­ба ми и…По­тъ­нах в раз­ми­съл.

Да е не­що, свър­за­но с ра­бо­та­та ми?  Глу­по­с­ти, ка­к­ви са тия съм­не­ния, мо­ля ви се, ни­ка­къв ин­те­рес не про­я­вя­вам аз към тая ра­бо­та, де­то я блъ­с­кам за жъл­ти сто­тин­ки, ка­то е тъй – ка­къв кон­ф­ликт е въз­мо­жен! Не ще да е от то­ва.

Он­зи ден имах кон­ф­ликт с НАП. За ня­ка­к­ви не­п­ла­те­ни да­нъ­ци ста­ва­ше ду­ма. За­се­г­нал съм бил ин­те­ре­си­те на дър­жа­ва­та, спо­ред тях. Спо­ред мен пък,  дър­жа­ва­та бе­ше за­се­г­на­ла мо­и­те ин­те­ре­си. Да е от то­ва? Не, не ста­ва!

Да имаш кон­ф­ликт с НАП, все ед­но да имаш кон­ф­ликт с Ку­б­рат Пу­лев. Са­мо че Ко­б­ра­та е до­б­ро мом­че и след час- час и по­ло­ви­на мо­же и да се съ­фе­ря­саш, до­ка­то с НАП…Ще ти се вие свят ми­ни­мум ед­на го­ди­на, до­ка­то от­но­во се на­ло­жи да ви се сблъ­с­кат ин­те­ре­си­те.

Си­гур­но е от оня ден, ко­га­то ни се сблъ­с­ка­ха ин­те­ре­си­те с един слу­жи­тел на КАТ.

Ама и от то­ва не е, що­то при тия кон­ф­ли­к­ти, ко­и­то се бо­рят въ­т­ре в мен най-мал­ко­то пък ми е не­об­хо­дим и кон­ф­ликт с по­ли­ци­я­та.

Оня ден имах кон­ф­ликт на ин­те­ре­си с же­на си. В сми­съл, че аз имах ин­те­рес да си сто­им с Пе­шо и да пи­ем в квар­тал­на­та кръ­ч­ма, а тя пък има­ла ин­те­рес да се при­бе­ра и да оп­ра­вя вра­ти­ч­ки­те на ку­х­нен­с­ки­те шка­фо­ве, че па­да­ли по-че­с­то и от ла­ти­но­а­ме­ри­кан­с­ко пра­ви­тел­с­т­во.

 Сблъ­с­ка­ха ни се зна­чи ин­те­ре­си­те, ама кон­ф­ли­к­тът бър­зо бе­ше по­ту­шен. Тия, но­ви­те ти­га­ни мно­го те­ж­ки ги пра­вят бе!

До­пи­вам си би­ра­та и се се­щам, че ме­ж­ду дру­ги­те ми ин­те­ре­си, имам ин­те­рес да оти­да и на ра­бо­та. Ка­к­то ви­на­ги, съ­в­сем слу­чай­но на вхо­да  за­си­чам ше­фа:

– Абе,  ти ко­га ид­ваш на ра­бо­та, ка­то ти ос­та­не сво­бо­д­но вре­ме ли?  

Ща не ща, спо­де­лих при­те­с­не­ни­я­та си и ди­а­г­но­за­та, а той стои и ме гле­да стран­но.

– Ше­фе- ре­ших да по­за­ма­жа по­ло­же­ни­е­то- не ми из­г­ле­ж­даш до­б­ре, да не би и при теб да има кон­ф­ликт на ин­те­ре­си?

– Ня­ма про­б­лем, смее се на­чал­с­т­во­то, ние, по-от­го­вор­ни­те сме иму­ни­зи­ра­ни сре­щу кон­ф­ликт на ин­те­ре­си.

Хай­де вли­зай, да не взе­ма аз да те раз­пи­т­вам от­къ­де с жъл­ти­те ти сто­тин­ки имаш па­ри и за би­ра. Ин­те­ре­си­те ми млъ­к­на­ха в мен и се спа­ру­жи­ха ня­къ­де око­ло чер­ния дроб. Та­ка е – ко­га­то се на­т­ре­сеш на по-висш ин­те­рес, тря­б­ва да си на­ля­гаш ин­те­ре­си­те.

ЙОРДАН МИНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *