1 ЮНИ В УСМИВКИТЕ НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ДЕЦА!

За по­ре­д­на го­ди­на Цен­тър за по­д­к­ре­па за ли­ч­но­с­т­но­то раз­ви­тие – ОДК и Об­щи­на Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра­ха ве­сел пра­з­ник за де­ца­та по слу­чай 1 юни – Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на де­те­то.

Ор­га­ни­за­то­ри­те се бя­ха по­с­та­ра­ли да пре­д­ло­жат раз­но­о­б­ра­зие от дей­но­с­ти, в ко­и­то мал­чу­га­ни­те и те­х­ни­те ро­ди­те­ли да се за­ба­в­ля­ват за­е­д­но. По­ве­че от два ча­са пло­ща­дът пред Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър бе аре­на за де­т­с­ки ус­ми­в­ки и иг­ри. За лю­би­те­ли­те на му­зи­ка­та – има­ше ка­ра­о­ке и тан­ци. Спор­т­ни­ят кът пре­д­ло­жи на пра­з­ну­ва­щи­те – ба­с­ке­т­бол, ба­д­мин­тон, ка­ра­не на ро­ле­ри и тро­ти­не­т­ки. Ри­сун­ки­те на ас­фалт ук­ра­си­ха але­я­та пред Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър, а в обо­со­бе­ния еко-кът все­ки же­ла­ещ има­ше въз­мо­ж­но­ст­та да за­са­ди цве­те, ко­е­то да взе­ме със се­бе си.

„Гри­жа­та за Вас днес, оз­на­ча­ва по-до­бър свят ут­ре. За­то­ва ис­ка­ме да Ви из­г­ра­дим един ую­тен, зе­лен и по­д­ре­ден град, в кой­то да има­те въз­мо­ж­ност да раз­ви­ва­те сво­и­те та­лан­ти, да бъ­де­те ща­с­т­ли­ви и ус­пе­ш­ни”, ка­за кметът д-р Д. Ди­ми­т­ров по вре­ме на пра­з­ни­ка. Де­ца­та го пре­г­ръ­ща­ха и ис­ка­ха да се сни­мат с не­го, а той им по­же­ла без­г­ри­ж­но и ща­с­т­ли­во де­т­с­т­во. При­по­в­ди­г­на­то на­с­т­ро­е­ние, ра­до­с­т­ни де­ца, емо­ци­о­нал­ни сре­щи, ожи­вен цен­тър, пъ­лен с мал­чу­га­ни – та­ка за­пе­ча­та­х­ме Де­ня на де­те­то в Тър­го­ви­ще през на­шия обе­к­тив.  

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *