УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ БЛИЗО ДО НАРОДА

Ви­на­ги, ко­га­то на­б­ли­жи 24 май, в со­ци­ал­ни­те мре­жи се за­бе­ля­з­ва ед­на тре­с­ка­ва ак­ти­в­ност, по­ро­де­на най-ве­че от за­г­ри­же­ност за об­ра­зо­ва­ни­е­то ни.

То­ва що го ня­ма, оно­ва – съ­що сте го ма­х­на­ли! Ги­ди, со­ро­со­и­ди не­ща­с­т­ни, ама вие на ка­к­во учи­те де­те­то ми, де­то на­са­ж­да­те в не­вин­но­то де­т­с­ко съ­з­на­ние ев­ро­Гей­с­ки цен­но­с­ти. Зор­лям джен­дър ще го сто­ри­те, ва­ш­та ма­ма не­до­к­ла­те­на! По­г­ле­д­не­те си уче­б­ни­те про­г­ра­ми. На ни­що не при­ли­чат и най-ве­че са на­п­ра­ве­ни та­ка, че да обър­к­ват и де­ца, и ро­ди­те­ли.  Ху­ба­во, ос­та­ви­ли сте в уче­б­ни­те про­г­ра­ми „Бай Га­ньо пра­ви из­бо­ри”.  Бра­вос, по­х­вал­но! Кла­си­ка­та тря­б­ва да се знае. Ама дай­те да ви­дим по дру­ги­те пре­д­ме­ти как сто­ят не­ща­та. На мен ли­ч­но ми на­п­ра­ви впе­ча­т­ле­ние, че про­це­сът на де­с­ти­ла­ция на ети­лов ал­ко­хол е съ­в­сем сла­бо за­с­тъ­пен в про­г­ра­ма­та по хи­мия.

Вме­с­то то­ва, се изу­ча­ват все­въ­з­мо­ж­ни из­ли­ш­ни не­ща. Вие, да ре­чем, ко­га сте де­с­ти­ли­ра­ли на­по­с­ле­дък пе­т­рол, та да се ра­д­ва­те на по­лу­че­ни­те край­ни ре­зул­та­ти ? Ама ра­кия вси­ч­ки ва­рим, но то­ва в про­г­ра­ма­та ви не е за­с­тъ­пе­но. Не го­т­ви­те вие де­ца­та за тоя жи­вот – ще им се на­ло­жи да си сва­рят ра­кия, ня­ма да зна­ят как! Ка­к­во тол­ко­ва му е в ка­би­не­ти­те по хи­мия да ра­бо­ти един ка­зан за ва­ре­не на ра­кия? Хем де­ца­та на­г­ле­д­но ще се за­по­з­на­ят с про­це­са, хем и с край­ния про­дукт. Те не че и се­га не го пра­вят, ама с край­ния про­дукт са­мо. По­с­ле­до­ва­тел­ност ви ли­п­с­ва. Пък и при мал­ко по­ве­че пра­г­ма­ти­ч­ност, ка­за­нът мо­же да се от­да­ва и под на­ем на за­ин­те­ре­су­ва­ни гра­ж­да­ни.

От ед­на стра­на- в по­л­за на об­ще­с­т­во­то, от дру­га- при­хо­ди за учи­ли­ще­то. Сти­га сте пла­ка­ли, че за­п­ла­ти­те ви би­ли ни­с­ки, ама по­раз­мър­дай­те ги мал­ко тия мо­зъ­ци, а не да ча­ка­те на го­то­во.

Да взе­мем ма­те­ма­ти­ка­та. За­що тря­б­ва да тор­мо­зим де­ца­та с та­б­ли­ца­та за ум­но­же­ние? Да­же ги ка­рат и на­и­зуст да я зна­ят. Абе, алан­ко­лу, са­мо с ед­на­та та­б­ли­ца за ум­но­же­ние чо­век не мо­же да си из­ка­ра хля­ба! Пък и тя тол­ко­ва му тря­б­ва, цъ­к­неш си те­ле­фон­че­то и ти из­ли­за кал­ку­ла­то­рът и смя­тай – ако има ка­к­во и за ка­к­во.

Ка­к­ви са тия уро­ци по ге­о­г­ра­фия?  Ами хо­ра­та за ка­к­во я из­ми­с­ли­ха тая Тра­вел ТВ. Тря­б­ва ти не­що, цъ­к­неш на ка­на­ла и…Кеф ти Кал­ку­та, кеф ти Аля­с­ка или кво­то и да е там. Асан­чо от ма­ха­ла­та да не ми­с­ли­те, че е учил ге­о­г­ра­фия? Учил е на мук, той сто­ли­ца­та на Бъл­га­рия не знае коя е, ама…Оръ­ш­ка ця­ла Ев­ро­па и по­ло­ви­на­та свят с ед­но­по­со­чен би­лет, об­ра­тен не му тря­б­ва­ше, за­що­то все го връ­ща­ха за сме­т­ка на дър­жа­ва­та, от ко­я­то лю­бе­з­но са го на­ти­ри­ли. То­ва е то на­у­ка­та на пра­к­ти­ка, а не су­ха уче­б­на ма­те­рия.  Връ­ща се оня ден де­те­то от учи­ли­ще, раз­с­т­ро­е­но, псу­ва, та­ка, че чак аз се из­чер­вих. Пи­са­ли му двой­ка по био­ло­гия. На­пъл­но из­ли­ш­на на­у­ка. Не­з­на­ел ус­т­рой­с­т­во­то на дъ­ж­до­в­ния чер­вей, пре­д­с­та­вя­те ли си! За ка­к­во ни е да зна­ем ка­к­во има въ­т­ре в чер­ве­и­те?

Де­ца­та не го раз­би­рат!  Ка­к­во има тол­ко­ва в един чер­вей – бо­д­неш го на ку­ки­ч­ка­та и ос­та­вяш ри­ба­та да му про­у­ч­ва съ­дър­жа­ни­е­то! А по­с­ле из­пър­ж­ва­ме ри­ба­та и я изу­ча­ва­ме на пра­к­ти­ка!  Ама то за то­ва не­що не ти тря­б­ва ди­п­ло­ма за ви­сшо, акъл тря­б­ва! Че за то­ва бе­ше ду­ма­та, кол­ко­то по-про­с­то ста­не об­ра­зо­ва­ни­е­то, тол­ко­ва по-до­б­ре!

Та­ка тря­б­ва да се оп­ро­с­ти, че до­ри ро­ди­те­ли­те да раз­би­рат ма­те­ри­а­ла! Не ка­то се­га – ни­кой ни­що не раз­би­ра и де­ца­та из­ли­зат от гим­на­зи­и­те про­с­ти ка­то га­ло­ши, без ни­ка­к­ви пра­к­ти­че­с­ки зна­ния и уме­ния! А Бай Га­ньо и из­бо­ри­те му ня­ма ну­ж­да да се изу­ча­ват – ние през го­ди­на си ги пра­вим, и то още по-сме­ш­ни…

Йордан Минчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *