Отличиха най-оригиналните детски пиеси във “Вълшебната завеса”-2018

Ця­ла се­д­ми­ца Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин и на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал за спе­к­та­к­ли за де­ца „Въл­ше­б­на­та за­ве­са”.

19-то из­да­ние на ма­ги­че­с­ко­то те­а­т­рал­но из­ку­с­т­во за най-взи­с­ка­тел­на­та и спе­ци­ал­на пу­б­ли­ка – де­т­с­ка­та, пре­д­с­та­ви пи­е­си на 17 те­а­тъ­ра от стра­на­та и чу­ж­би­на. В за­к­лю­чи­тел­на пре­с­кон­фе­рен­ция ди­ре­к­то­рът на тър­го­ви­щ­кия Дра­ма­ти­чен те­а­тър Пе­тър Пе­т­ров и жу­ри­то на фе­с­ти­ва­ла обя­ви­ха та­з­го­ди­ш­ни­те на­г­ра­де­ни пре­д­с­та­в­ле­ния. „През ця­ло­то вре­ме на фе­с­ти­ва­ла се усе­ща­ше пра­з­ни­ч­ност и при­ка­з­на мо­зай­ка”, ка­за пре­д­се­да­те­лят на жу­ри­то Йо­а­на Спа­со­ва.

Тя раз­ка­за още, че с ос­та­на­ли­те две да­ми от жу­ри­то са ня­ма­ли про­ти­во­ре­чия в оце­ня­ва­не­то. Вси­ч­ки бя­ха еди­но­ду­ш­ни, че фе­с­ти­ва­лът се раз­ви­ва с вся­ка го­ди­на и е съ­пъ­т­с­т­ван с бо­га­та па­ли­т­ра от дей­но­с­ти из­вън пре­д­с­та­в­ле­ни­я­та. Ком­пе­тен­т­но­то жу­ри от­п­ра­ви апел към хо­ра­та, пра­ве­щи те­а­тър и уча­с­т­ни­ци­те в сле­д­ва­що­то юби­лей­но из­да­ние на „Въл­ше­б­на­та за­ве­са” – „не по­д­це­ня­вай­те мал­кия зри­тел, той знае как да ре­а­ги­ра на слу­ч­ва­що­то се на сце­на­та, тър­се­те по­с­то­ян­но но­ви ори­ги­нал­ни фор­ми за при­в­ли­ча­не на де­т­с­ко­то вни­ма­ние”.

„Де­ца­та тря­б­ва да про­во­ки­рат де­т­с­ко­то във въз­ра­с­т­ни­те”, от­бе­ля­за Пе­тър Пе­т­ров по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та. За май­с­тор­с­ко по­с­ти­же­ние на ак­тьор­с­кия екип бе от­ли­че­на пи­е­са­та „Ка­щан­ка” по А.П.Че­хов – ко­п­ро­ду­к­ция на Те­а­тър на Ви­ро­ви­ти­ца и Те­а­тър „За­дар” от Хър­ва­тия. „Ця­ло ля­то че­тох” на Ро­до­п­с­ки дра­ма­ти­чен те­а­тър „Ни­ко­лай Хай­тов”-Смо­лян по те­к­с­то­ве на Джа­ни Ро­да­ри, Ас­т­рид Лин­д­г­рен, Йор­дан Ра­ди­ч­ков спе­че­ли на­г­ра­да за май­с­тор­с­ко пре­д­с­та­вя­не на раз­ли­ч­ни сю­же­ти с раз­но­о­б­ра­з­ни из­раз­ни сре­д­с­т­ва. Приз за еки­п­на ра­бо­та при съ­з­да­ва­не на об­ра­зи­те чрез сре­д­с­т­ва­та на им­п­ро­ви­за­ци­я­та и за сти­му­ли­ра­не на въ­о­б­ра­же­ни­е­то на мал­ки­те зри­те­ли бе връ­чен на Дър­жа­вен ку­к­лен те­а­тър – Вар­на за „Чу­д­ни­те го­т­ва­чи”. „Три­те пра­сен­ца” на Дър­жа­вен ку­к­лен те­а­тър – Бур­гас гра­б­на от­ли­чи­е­то за съ­в­ре­мен­на ин­тер­п­ре­та­ция на кла­си­че­с­ка при­ка­з­ка и за ко­му­ни­ка­ти­в­ност с пу­б­ли­ка­та. Жу­ри­то на кон­кур­са удо­с­тои с на­г­ра­да за ори­ги­нал­на ин­тер­п­ре­та­ция на съ­в­ре­мен­на бъл­гар­с­ка дра­ма­тур­гия „Сън” на Дра­ма­ти­чен те­а­тър „Сто­ян Бъ­ч­ва­ров” – Вар­на. А спе­ци­ал­на­та на­г­ра­да за сце­но­г­ра­фия и ку­к­ли по­лу­чи „Дра­ко­нът” на Дър­жа­вен ку­к­лен те­а­тър – Сли­вен. На офи­ци­ал­но­то на­г­ра­ж­да­ва­не на уча­с­т­ни­ци­те при­съ­с­т­ва зам.-ми­ни­с­тъ­рът на кул­ту­ра­та Ру­мен Ди­ми­т­ров, кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, не­го­ви­те за­ме­с­т­ни­ци Еми­не Яку­бо­ва и Рая Ма­те­ва, ди­ре­к­то­ри на те­а­т­ри, ак­тьо­ри, сце­но­г­ра­фи и др.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *