ДУХОВНОСТТА ЩЕ Я БЪДЕ…

Раз­го­вор с Ро­си­ца КУ­ЦА­РО­ВА – ди­ре­к­тор на РБ “П. Стъ­пов”

Це­ли­ят 40-го­ди­шен про­фе­си­о­на­лен стаж на Ро­си­ца КУ­ЦА­РО­ВА е свър­зан с тър­го­ви­щ­ка­та би­б­ли­о­те­ка, а по­с­ле­д­ни­те  21 г. тя е и не­ин ди­ре­к­тор.

Член е на Бъл­гар­с­ка­та би­б­ли­о­те­ч­на ин­фор­ма­ци­он­на асо­ци­а­ция /ББИА/, но­си­тел е на ви­со­ко­то от­ли­чие ЗЛА­ТЕН ВЕК-пе­чат на цар Си­ме­он Ве­ли­ки за при­нос в раз­ви­ти­е­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра. За 4-ти път, те­зи дни  тя по­лу­чи пер­со­нал­на по­ка­на за пре­зи­ден­т­с­кия при­ем по по­вод 24 май-Де­нят  на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност.

За­вар­ва­ме я в ра­бо­т­ния й ка­би­нет, пред по­ре­д­ния про­ект, кой­то тря­б­ва да ре­а­ли­зи­рат с еки­па си. Пи­та­ме я- как, спо­ред нея,  мо­гат да се вка­рат в би­б­ли­о­те­ка­та дне­ш­ни­те все по-те­х­но­ло­ги­ч­ни по­ко­ле­ния, как тя да ста­не за тях тре­то­то мя­с­то, след  до­ма и учи­ли­ще­то?

-Убе­де­на съм, че то­ва мо­же да ста­не най-ве­че чрез но­ви­те те­х­но­ло­гии- те са он­зи ма­г­нит, кой­то при­в­ли­ча мла­ди­те в то­зи об­щ­но­с­тен цен­тър на зна­ни­е­то би­б­ли­о­те­ка­та-мя­с­то­то, къ­де­то  мал­ки и го­ле­ми учат, об­щу­ват, тво­рят…За­то­ва и уси­ли­я­та ни чрез вси­ч­ки но­ви про­е­к­ти са на­со­че­ни най-ве­че в та­зи по­со­ка- би­б­ли­о­те­ка­та да ста­ва все по-при­в­ле­ка­те­лен цен­тър за по­д­ра­с­т­ва­щи­те, обо­ру­д­ван с но­ви те­х­но­ло­гии, със за­ни­ма­тел­ни иг­ри.

-Ако тря­б­ва да раз­ка­же­те на един ма­лък чо­век, при­мер­но на Ва­ша­та вну­ч­ка, ка­к­во пре­д­с­та­в­ля­ва би­б­ли­о­те­ка­та, ка­к­во би­х­те ка­за­ли?

-Пър­во , уто­ч­ня­вам, че ду­ма­та” ба­ба” е ти­т­ла/ смее се, с при­съ­що­то й чу­в­с­т­во за ху­мор/.Бих от­го­во­ри­ла, че тук, в на­ша­та би­б­ли­о­те­ка де­ца­та мо­гат да ид­ват, за да се сре­щ­нат с лю­би­ми­те си де­т­с­ки кни­ги , да се за­ба­в­ля­ват в раз­ли­ч­ни­те твор­че­с­ки ра­бо­тил­ни­ци, да ри­су­ват, да пи­шат, да ра­бо­тят на ком­пю­тър…Мо­я­та 5-го­ди­ш­на вну­ч­ка съ­що мно­го оби­ча да по­се­ща­ва би­б­ли­о­те­ка­та, за­що­то ха­ре­с­ва в де­т­с­кия от­дел да се за­ба­в­ля­ва на та­б­лет, да гле­да ки­но с 3D очи­ла, ин­те­ре­су­ва се от жи­во­тин­с­кия свят в Ав­с­т­ра­лия ,на­при­мер и от още куп дру­ги за­ни­ма­ния…Де­ца­та са из­к­лю­чи­тел­но лю­бо­з­на­тел­ни и тук, при нас им пре­до­с­та­вя­ме въз­мо­ж­ност и шанс да обо­га­тят своя све­то­г­лед пре­ди още да са се за­па­ли­ли по че­те­не­то.

-Един от ак­цен­ти­те по вре­ме на па­на­ир­ни­те дни бе обя­ве­на­та На­ци­о­нал­на би­б­ли­о­те­ч­на се­д­ми­ца, ко­я­то то­зи път е на те­ма:”До­с­той­но бъ­де­ще за на­ши­те би­б­ли­о­те­ки”/14-18 май/.  По­с­ти­г­на ли тя за­ря­да от по­с­ла­ния, ко­и­то чрез нея от­п­ра­ви­х­те към  на­ши­те лю­бо­з­на­тел­ни съ­г­ра­ж­да­ни?

-В рам­ки­те на то­зи кул­ту­рен фо­рум бя­ха  вклю­че­ни ре­ди­ца съ­дър­жа­тел­ни ини­ци­а­ти­ви: ав­тор­с­ка из­ло­ж­ба „Ко­ла­жи” на арх.Сти­ли­ян Ни­ко­лов, из­ло­ж­ба-ба­зар и уър­к­шоп на але­я­та на за­на­я­ти­те-те­х­ни­ка Еб­ру по­д­го­т­ви  Па­вел Ива­нов, уче­ни­ци от Пър­во СУ се вклю­чи­ха с ини­ци­а­ти­ва­та „Оку­пи­рай би­б­ли­о­те­ка­та”, съ­с­тоя се и ед­на ин­те­ре­с­на сре­ща-раз­го­вор с ав­то­ри­те на ме­с­т­на­та  про­ду­к­ция от ху­до­же­с­т­ве­ни про­из­ве­де­ния за 2017 г., връ­че­ни бя­ха и гра­мо­ти­те за „Най-до­бър чи­та­тел”. Да не про­пу­с­на и го­с­ту­ва­не­то на из­да­тел­с­т­во „Те­а­тър Пан”, към ко­е­то съ­що бе про­я­вен по­д­чер­тан ин­те­рес. Изо­б­що,  ця­ла па­ли­т­ра  от про­я­ви, с ко­я­то по до­с­тойн­с­т­во бе оз­на­ме­ну­ва­на на­ци­о­нал­на­та ини­ци­а­ти­ва. Да, смя­там, че по­с­ти­г­на цел­та си.

-Вся­ко ля­то тър­го­ви­щ­ка­та би­б­ли­о­те­ка ре­а­ли­зи­ра про­е­к­та „Ва­кан­ция в би­б­ли­о­те­ка­та”, в кой­то с го­то­в­ност се вклю­ч­ват де­се­т­ки де­ца от гра­да и стра­на­та. Та­зи го­ди­на как сто­ят не­ща­та?

-Про­е­к­тът про­дъл­жа­ва и то­ва ля­то. При нас и на лар­го­то пред би­б­ли­о­те­ка­та ид­ват де­се­т­ки мал­ки гра­ж­да­ни, и все­ки спо­ред ин­те­ре­си­те си се вклю­ч­ва в раз­но­о­б­ра­з­ни­те фор­ми: ед­ни иг­ра­ят на ком­пю­т­ри, дру­ги че­тат ен­ци­к­ло­пе­дии, из­ра­бо­т­ват кар­ти­ч­ки, тре­ти че­тат- де­ца на де­ца или би­б­ли­о­те­ка­ри на де­ца, ор­га­ни­зи­ра­ме ля­т­на чи­тал­ня на от­к­ри­то, иг­ро­те­ка, че­те­не сред при­ро­да­та и още куп ини­ци­а­ти­ви, на ко­и­то още от­се­га ка­ним де­ца­та и мла­ди­те хо­ра с ин­те­рес към кни­га­та, към зна­ни­е­то, да за­по­вя­дат, би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” ви­на­ги за Вас е с от­во­ре­ни вра­ти!

-И на­к­рая да Ви по­пи­там – ще я бъ­де ли ду­хо­в­но­ст­та в Бъл­га­рия?

-Ко­га­то ми­ни­с­тъ­рът на кул­ту­ра­та Бо­ил Ба­нов ми връ­ч­ва­ше по­че­т­ния знак „Зла­тен век”, на це­ре­мо­ни­я­та, ос­вен оби­чай­ни­те бла­го­дар­но­с­ти, аз ка­зах и още то­ва, че щом Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та от­но­во за­по­ч­ва да връ­ч­ва то­ва от­ли­чие на би­б­ли­о­те­кар, зна­чи, ДУ­ХО­В­НО­СТ­ТА В БЪЛ­ГА­РИЯ ЩЕ Я БЪ­ДЕ!

Раз­го­ва­ря

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *