ДОЖИВЯХМЕ ДА БЪДЕ ЗАБЕЛЯЗАН И ВИСОКО ОЦЕНЕН ЖУРНАЛИСТ В ГРАДА НИ

То­ва ка­за ко­ле­га­та Бо­жи­дар Ни­ко­лов-со­б­с­т­ве­ник на ча­с­т­ния ве­с­т­ник „Тър­го­ви­щ­ки но­ви­ни”, на скром­но­то тър­же­с­т­во в при­я­тел­с­ки кръг, ко­е­то се съ­с­тоя в р-т „Но­ва Ми­зия”,  ор­га­ни­зи­ра­но от Ра­до­с­лав Чер­ке­зов по слу­чай удо­с­то­я­ва­не­то му с от­ли­чи­е­то „По­че­тен гра­ж­да­нин на град Тър­го­ви­ще”.

Още на це­ре­мо­ни­я­та по на­г­ра­ж­да­ва­не­то на тър­же­с­т­ве­на­та Об­щин­с­ка се­сия на 14 май-Де­нят на град Тър­го­ви­ще, Р.Чер­ке­зов за­я­ви, че Тър­го­ви­ще е ка­у­за­та на не­го­вия жи­вот, а кул­ми­на­ци­я­та, апо­ге­ят в не­го е по­че­т­но­то  от­ли­чие, ко­е­то той по­с­ве­ти на сво­е­то се­мей­с­т­во, на ко­ле­ги­те и бли­з­ки­те си. Част от па­ри­ч­на­та на­г­ра­да той да­ри на два­та хра­ма-хри­с­ти­ян­с­кия и мю­сюл­ман­с­кия. Из­ве­с­т­но е, че Р. Чер­ке­зов през це­лия си жи­вот се е от­на­сял с из­к­лю­чи­тел­на то­ле­ран­т­ност към вси­ч­ки ет­но­си. Сред го­с­ти­те на тър­же­с­т­во­то бя­ха още: спор­т­ни­ят де­я­тел Ва­сил До­й­чи­нов, с ко­го­то ги свър­з­ва 50-го­ди­ш­но при­я­тел­с­т­во, ко­ле­га­та Ге­ор­ги Ива­нов и съ­п­ру­га­та му Здра­в­ка /в ско­ба ще ка­жем, че в но­ва­та си кни­га Г.Ива­нов е по­с­ве­тил спе­ци­а­лен очерк на до­ма­ки­на на сре­ща­та/. Мар­га­ри­та Си­ме­о­но­ва опо­ве­с­ти от­ко­ле­ш­на­та си идея да ре­ги­с­т­ри­ра фон­да­ция под име­то:”Бе­зу­с­ло­в­на лю­бов-Р.Ч.”, чий­то пре­д­мет на дей­ност ще бъ­де по­д­по­ма­га­не на на­ши он­ко­бол­ни съ­г­ра­ж­да­ни. За­що­то не кра­со­та­та, а до­б­ро­та­та ще спа­си све­та, убе­де­на е тя.

Ду­ми на по­з­д­ра­в­ле­ние към ко­ле­га­та Чер­ке­зов за здра­во дъл­го­ле­тие и ос­т­ро твор­че­с­ко пе­ро от­п­ра­ви­ха още  Ев­тим Пе­т­ков, Де­я­на Въл­че­ва, Си­мо­на Але­к­си­е­ва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *