Започва процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище

Общински съвет Търговище обявява процедура за подбор на  кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище за мандат 2019 -2022 г. Определеният от Апелативен съд Варна брой на съдебните заседатели за община Търговище е 18. Продължете да четете Започва процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище

ДУХОВНОСТТА ЩЕ Я БЪДЕ…

Раз­го­вор с Ро­си­ца КУ­ЦА­РО­ВА – ди­ре­к­тор на РБ “П. Стъ­пов”

Це­ли­ят 40-го­ди­шен про­фе­си­о­на­лен стаж на Ро­си­ца КУ­ЦА­РО­ВА е свър­зан с тър­го­ви­щ­ка­та би­б­ли­о­те­ка, а по­с­ле­д­ни­те  21 г. тя е и не­ин ди­ре­к­тор. Продължете да четете ДУХОВНОСТТА ЩЕ Я БЪДЕ…

ПРИКАЗКАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА

Ед­но от ос­но­в­ни­те съ­би­тия, слу­чи­ли се в Ев­ро­пей­с­ка­та нощ на му­зе­и­те в град Тър­го­ви­ще, бе го­с­ту­ва­не­то на  Му­зея на от­к­ри­то „При­ка­з­ка за Бъл­га­рия”. Продължете да четете ПРИКАЗКАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА

Отличиха най-оригиналните детски пиеси във “Вълшебната завеса”-2018

Ця­ла се­д­ми­ца Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин и на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал за спе­к­та­к­ли за де­ца „Въл­ше­б­на­та за­ве­са”. Продължете да четете Отличиха най-оригиналните детски пиеси във “Вълшебната завеса”-2018

ДОЖИВЯХМЕ ДА БЪДЕ ЗАБЕЛЯЗАН И ВИСОКО ОЦЕНЕН ЖУРНАЛИСТ В ГРАДА НИ

То­ва ка­за ко­ле­га­та Бо­жи­дар Ни­ко­лов-со­б­с­т­ве­ник на ча­с­т­ния ве­с­т­ник „Тър­го­ви­щ­ки но­ви­ни”, на скром­но­то тър­же­с­т­во в при­я­тел­с­ки кръг, ко­е­то се съ­с­тоя в р-т „Но­ва Ми­зия”,  ор­га­ни­зи­ра­но от Ра­до­с­лав Чер­ке­зов по слу­чай удо­с­то­я­ва­не­то му с от­ли­чи­е­то „По­че­тен гра­ж­да­нин на град Тър­го­ви­ще”. Продължете да четете ДОЖИВЯХМЕ ДА БЪДЕ ЗАБЕЛЯЗАН И ВИСОКО ОЦЕНЕН ЖУРНАЛИСТ В ГРАДА НИ

НАША ТЪРГОВИЩЕНКА С ПРИНОС ЗА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В БЕЛГИЯ

С Та­ня  се за­по­з­нах по-от­б­ли­зо, ко­га­то  из­да­де своя­та сти­хо­с­бир­ка „Сър­це на длан съм сло­жи­ла”. Продължете да четете НАША ТЪРГОВИЩЕНКА С ПРИНОС ЗА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В БЕЛГИЯ

УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ БЛИЗО ДО НАРОДА

Ви­на­ги, ко­га­то на­б­ли­жи 24 май, в со­ци­ал­ни­те мре­жи се за­бе­ля­з­ва ед­на тре­с­ка­ва ак­ти­в­ност, по­ро­де­на най-ве­че от за­г­ри­же­ност за об­ра­зо­ва­ни­е­то ни. Продължете да четете УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ БЛИЗО ДО НАРОДА