По-високи майсторски степени за Карате клуб “Тангра”

В на­ча­ло­то на ме­сец май в Со­фия се про­ве­де ка­ра­те тур­нир, се­ми­нар и из­пит за май­с­тор­с­ка сте­пен под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на СО­КЕ/ па­зи­тел на сти­ла/  Хо­шо  Ике­да- вто­ро по­ко­ле­ние и сен­сей Има­за­то от Ме­ж­ду­на­ро­д­на фе­де­ра­ция  JYOSHINMON в Япо­ния.Член на фе­де­ра­ци­я­та е и КК ” Тан­г­ра” , Тър­го­ви­ще.

Клубът ни по карате бе­ше пре­д­с­та­вен от сен­сей Ми­лен Ми­ла­нов, Ди­ми­тър и Вла­ди­мир Ге­ор­ги­е­ви,Вя­ра Дим­че­ва, До­б­ро­мир Сто­я­нов, Цве­то­мир Сто­я­нов и Мар­тин Ива­нов.

В пър­ви­я  ден  се про­ве­де от­к­рит урок- тре­ни­ро­в­ка на клу­ба пред япон­с­ка­та ко­ми­сия.По­с­ле­д­ва се­ми­нар с ос­но­в­ни те­х­ни­ки на сти­ла/ ки­хон / и те­х­ни­ки за пла­с­ти­ка и до­б­ро въз­с­та­но­вя­ва­не на тя­ло­то.В по­с­ле­д­ния ден се про­ве­де из­пит за май­с­тор­с­ка сте­пен /DAN/.Сен­сей Ми­лен Ми­ла­нов при­до­би     III DAN, а уче­ни­ци­те му Ди­ми­тър Ге­ор­ги­ев I -во кю , Вя­ра Дим­че­ва II кю -ка­фя­ви ко­ла­ни.

Спор­т­но­то съ­би­тие за­вър­ши с ка­ра­те тур­нир по ка­та, в кой­то взе­ха уча­с­тие клу­бо­ве от стра­на­та.До­б­ро­мир Сто­я­нов се кла­си­ра пър­ви със зла­тен ме­дал в ди­с­ци­п­ли­на до 16 го­ди­ни.Мар­тин Ива­нов взе по­че­т­но­то вто­ро мя­с­то в съ­ща­та ди­с­ци­п­ли­на.Вя­ра Дим­че­ва спе­че­ли вто­ро мя­с­то и ме­дал в ди­с­ци­п­ли­на + 16.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *