КАКВО Е УСЕЩАНЕТО ДА СИ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ТЪРГОВИЩЕ?

То­зи въ­п­рос за­да­до­х­ме на жур­на­ли­с­та Ра­до­с­лав Чер­ке­зов и на ар­хе­о­ло­га проф. Ни­ко­лай Ов­ча­ров, ко­и­то днес, на тър­же­с­т­ве­на­та Об­щин­с­ка се­сия по слу­чай пра­з­ни­ка на град Тър­го­ви­ще-14-ти май, ще бъ­дат удо­с­то­е­ни с
ви­со­ко­то от­ли­чие. Ето ка­к­во те спо­де­ли­ха­ п­ред пре­д­с­та­ви­тел на в.”Зна­ме”:

Усе­ща­не­то е ве­ли­ко!

Не­за­ви­си­мо, че съм ро­ден във Ве­ли­ко Тър­но­во, при­е­мам Тър­го­ви­ще за мой ро­ден град. И не са­мо за­що­то тук пре­ми­на де­т­с­т­во­то ми, но и от­по­с­ле об­щи­те за­да­чи ви­на­ги са ме връ­ща­ли  тук и най-ве­че във връ­з­ка с раз­ко­п­ки­те на ан­ти­ч­ния град Ми­си­о­нис. Да, аз съм по­че­тен гра­ж­да­нин и на Кър­джа­ли, и на Зла­то­г­рад, но усе­ща­не­то да си по­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще на­и­с­ти­на е ве­ли­ко! Усе­щам то­ва зва­ние ка­то от­го­вор­ност, за да про­дъл­жим с моя при­я­тел Ан­гел Ко­на­к­ли­ев раз­ко­п­ки­те по Ми­си­о­нис, ко­е­то де­ло ще при­да­де нов об­лик не са­мо на обе­к­та, но и на це­лия град Тър­го­ви­ще.

 

То­ва е апо­ге­ят в моя жи­вот

За мен удо­с­то­я­ва­не­то ми днес със зва­ни­е­то „По­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще” е ед­на бла­го­дар­ност, ед­но при­з­на­ние на мо­и­те съ­г­ра­ж­да­ни и осо­бе­но на мо­и­те ко­ле­ги, при­я­те­ли, бли­з­ки за ця­ло­с­т­на­та ми твор­че­с­ка, по­ли­ти­че­с­ка, кул­тур­на и спор­т­на дей­ност. За мен дне­ш­ни­ят ден е апо­ге­ят в моя ця­ло­с­тен жи­вот! По­с­ве­ща­вам удо­с­то­я­ва­не­то ми с то­ва ви­со­ко зва­ние „По­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще”  на мо­е­то се­мей­с­т­во, на ко­ле­ги­те ми и на вси­ч­ки мои бли­з­ки и при­я­те­ли.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *