ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ “АЗ И ЕВРОПА”

В Де­ня на Ев­ро­па  уча­с­т­ни­ци в клуб „Ев­ро­на­ви­га­тор” при Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”- Тър­го­ви­ще про­ве­до­ха ин­фор­ма­ци­он­на кам­па­ния „Аз и Ев­ро­па”, по­с­ве­те­на на Бъл­гар­с­ко­то пре­д­се­да­тел­с­т­во на Съ­ве­та на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз.

Йор­дан­ка, Де­си­с­ла­ва, Ди­мо, Га­б­ри­ел от 11. клас, за­е­д­но със сво­и­те учи­те­ли по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра Здра­в­ка Ра­де­ва и Йор­дан­ка Фи­ле­ва, по­д­ре­ди­ха те­ма­ти­чен кът и раз­да­до­ха ин­фор­ма­ци­он­ни ма­те­ри­а­ли на уче­ни­ци от раз­ли­ч­ни въз­ра­с­ти. В изя­ва­та се вклю­чи­ха уче­ни­ци, учи­те­ли и ро­ди­те­ли. Цел­та на кам­па­ни­я­та бе мла­ди­те хо­ра да бъ­дат от­го­вор­ни ев­ро­пей­ци с бу­д­но гра­ж­дан­с­ко съ­з­на­ние. Раз­но­о­б­ра­з­ни­те ма­те­ри­а­ли – ал­бу­ми, кар­ти, уче­б­ни по­ма­га­ла – са оси­гу­ре­ни от Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия в Бъл­га­рия – Ев­ро­па ди­ре­к­т­но Шу­мен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *