Д-р Дарин ДИМИТРОВ, кмет на Община Търговище: ДА ЖИВЕЕМ СЪС САМОЧУВСТВИЕТО, ЧЕ СМЕ ГРАЖДАНИ НА ЕДИН ПРЕКРАСЕН ГРАД…

Все­ки от нас, тър­го­ви­щен­ци, оби­ча па­на­и­ра, но­си сво­и­те спо­ме­ни от не­го, но­си на­с­т­ро­е­ни­е­то  и емо­ци­я­та на то­зи пре­к­ра­с­ен ме­сец май, за­ре­ден с тол­ко­ва на­де­ж­ди и пла­но­ве…

И ето, че днес, за 241-ви път се от­к­ри­ва то­зи дъл­го­ле­тен фо­рум, чиято организация кон­цен­т­ри­ра уси­ли­я­та на тол­ко­ва мно­го хо­ра и най-ве­че уси­ли­я­та на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. Днес е и Пра­з­ни­кът на град Тър­го­ви­ще, кой­то ос­вен с тър­же­с­т­ве­ни­те ри­ту­а­ли пред сгра­да­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, ще бъ­де оз­на­ме­ну­ван и с тър­же­с­т­ве­на Об­щин­с­ка се­сия. Два по­во­да-ед­на­к­во зна­чи­ми, ед­на­к­во лю­бо­пи­т­ни, за да по­тър­сим гра­до­на­чал­ни­ка д-р Да­рин Ди­ми­т­ров за тра­ди­ци­он­но­то в те­зи дни от го­ди­на­та ин­тер­вю във в.”Зна­ме”.

 

-От днес за­по­ч­ва па­на­ир­на­та се­д­ми­ца. В оча­к­ва­не на ка­к­во да на­с­т­ро­им се­ти­ва­та и на­г­ла­си­те си, д-р Ди­ми­т­ров?

-Мо­жем да оча­к­ва­ме ед­на бо­га­та от­към съ­би­тия, про­я­ви и ат­ра­к­ции се­д­ми­ца, на­си­те­на с мно­го кон­цер­ти, фе­с­ти­ва­ли, би­з­нес-кон­та­к­ти, с мно­го сре­щи на хо­ра от региона, от ця­ла­та стра­на и чу­ж­би­на. То­ва е ед­но от най-ста­ро­да­в­ни­те, най-яр­ки­те и зна­чи­ми съ­би­тия  през го­ди­на­та за Тър­го­ви­ще-фо­рум, за кой­то мо­ят екип за­по­ч­ва да се го­т­ви от­пре­ди  ме­се­ци, вслу­ш­вай­ки се в мне­ни­е­то и пре­д­ло­же­ни­я­та на на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни. Смя­там, че ня­ма ни­що слу­чай­но в ис­то­ри­я­та и тра­ди­ци­я­та. Па­на­и­рът не е на­з­на­ча­ван с ни­чия за­по­вед, а си е на­ме­рил мя­с­то­то ка­то тър­жи­ще то­ч­но тук, в на­шия град, къ­де­то най-му по­д­хо­ж­да.

От ми­на­ла­та го­ди­на за­по­ч­на про­мя­на в кон­це­п­ци­я­та за па­на­и­ра. За­по­ч­на про­мя­на и във ви­зи­я­та на тър­го­в­с­ка­та част на „Из­ло­же­ние-ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ”. Кои са фир­ми­те из­ло­жи­тел­ки на та­з­го­ди­ш­ния па­на­ир, кол­ко ще бъ­дат па­ви­ли­о­ни­те на от­к­ри­то?

-100 са фир­ми­те, за­я­ви­ли уча­с­тие в та­з­го­ди­ш­но­то Из­ло­же­ние, ка­то 12 от тях са но­ви-про­из­во­ди­те­ли от стра­на­та и чу­ж­би­на с раз­ли­ч­на сфе­ра на дей­ност. Фир­ма от Ру­мъ­ния ще пре­д­с­та­ви спе­ци­ал­на  LT ла­ма­ри­на за по­к­ри­ви и улу­ци, а фир­ма от Тур­ция ще из­ло­жи раз­ли­ч­ни ви­до­ве ки­ли­ми. 10 са ве­че раз­по­ло­же­ни­те па­ви­ли­о­ни за на­ки­ти и су­ве­ни­ри на от­к­ри­то, по про­те­же­ни­е­то към „Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия”. 30 са ре­до­в­ни­те из­ло­жи­те­ли, 15 от ко­и­то от Тър­го­ви­ще.  На вхо­да ве­че са раз­по­ло­же­ни и 5 фир­ми-про­из­во­ди­те­ли на цве­тя.

– Ня­ма съм­не­ние, че ед­на от це­ли­те на па­на­и­ра е раз­ра­с­т­ва­не­то  на тър­го­в­с­ки­те връ­з­ки и би­з­нес-кон­та­к­ти­те с по­б­ра­ти­ме­ни­те гра­до­ве и съ­се­д­ни­те дър­жа­ви. Ка­к­во да оча­к­ва­ме в та­зи по­со­ка?

– 4 чу­ж­де­с­т­ран­ни де­ле­га­ции по­т­вър­ди­ха  уча­с­ти­е­то си в та­з­го­ди­ш­ния про­ле­тен  па­на­ир. Още с при­с­ти­га­не­то в Бъл­га­рия на де­ле­га­ци­я­та от Сан­та Ма­рия да Фей­ра, осъ­ще­с­т­ви­х­ме ва­ж­ни сре­щи в Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на­та па­ла­та в Со­фия. Оча­к­ва­ме  и де­ле­га­ция от Тър­го­ви­ще, Ру­мъ­ния, гру­па де­пу­та­ти от ме­с­т­ния пар­ла­мент в Смо­ленск, ка­к­то и де­ле­га­ция от Тур­ция.  За­з­д­ра­вя­ва­не­то  на тър­го­в­с­ки­те връ­з­ки и вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та по­ме­ж­ду ни е на­ша­та при­о­ри­те­т­на цел, въз­мо­ж­но­с­ти­те в то­ва от­но­ше­ние са ог­ром­ни. За съ­жа­ле­ние, раз­с­то­я­ни­я­та са го­ле­ми, тран­с­пор­т­ни­те раз­хо­ди ос­къ­пя­ват  тър­го­в­с­кия сто­ко­о­б­мен, но ние не сме се от­ка­за­ли от би­з­нес-кон­та­к­ти­те в та­зи по­со­ка. През ля­то­то оча­к­ва­ме и про­дъл­же­ние на тър­го­в­с­кия ди­а­лог с пре­д­с­та­ви­те­ли от Ки­тай/ око­ло сре­да­та на юни/ и от Ко­т­бус / през ав­густ/.

-Оче­ви­д­но,  ор­га­ни­зи­ра­не­то на по­до­бен ма­ща­бен па­на­и­рен фо­рум  изи­с­к­ва ог­ро­мен труд и обе­ди­не­ни­те уси­лия на мно­го хо­ра. Ко­го би­х­те от­к­ро­и­ли, на ко­го би­х­те бла­го­да­ри­ли в то­ва от­но­ше­ние от три­бу­на­та на „Зна­ме”?

-На­и­с­ти­на, да се по­д­го­т­ви един та­къв за­бе­ле­жи­те­лен фо­рум изи­с­к­ва съ­п­ри­ча­с­ти­е­то и  уси­ли­я­та на мно­го хо­ра, ко­и­то ме­се­ци на­ред се тру­ди­ха, за да про­те­че ус­пе­ш­но /на­дя­ва­ме се/ то­зи най-го­лям пра­з­ник за Тър­го­ви­ще. Ако по­г­ле­д­не­те про­г­ра­ма­та на па­на­и­ра /пу­б­ли­ку­ва­на е на 5-та стра­ни­ца в дне­ш­ния брой на „Зна­ме”/, ще раз­бе­ре­те за ка­к­во ста­ва въ­п­рос: кон­цер­ти, фе­с­ти­ва­ли, уър­к­шо­по­ве, ат­ра­к­ции, изо­б­що вся­ка­к­ви раз­в­ле­че­ния и из­не­на­ди за все­ки вкус, за вси­ч­ки въз­ра­с­ти. Да се оси­гу­ри уча­с­ти­е­то на  100 фир­ми из­ло­жи­тел­ки, да се из­го­т­ви то­зи из­к­лю­чи­тел­но бо­гат, ярък, ин­те­ре­сен кул­ту­рен афиш, да­вам си сме­т­ка, че то­ва ни­как не е ле­с­но. За­то­ва бих ис­кал да бла­го­да­ря на це­лия ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен екип с  ан­га­жи­мент към ор­га­ни­за­ци­я­та на па­на­и­ра и осо­бе­но на две енер­ги­ч­ни да­ми: на се­к­ре­та­ря на Об­щи­на­та Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва и на зам.кме­та Еми­не Яку­бо­ва, ко­и­то имат из­к­лю­чи­тел­ни за­с­лу­ги за по­д­го­то­в­ка­та и про­ве­ж­да­не­то на та­з­го­ди­ш­ния па­на­ир. Бла­го­да­ря на вси­ч­ки!

-Днес, 14 май е пра­з­ни­кът на Тър­го­ви­ще.  Д-р Ди­ми­т­ров, вси­ч­ки ние твър­дим, че оби­ча­ме ро­д­ния си град, а за­що Вие оби­ча­те Тър­го­ви­ще?

-Тя, лю­бо­в­та, тру­д­но се раз­ка­з­ва с ду­ми. Но ще ка­жа та­ка:аз съм из­ра­с­нал в то­зи град, тук съм съ­з­дал се­мей­с­т­во, тук се ро­ди­ха два­ма­та ми си­на, тук пра­к­ти­ку­вам лю­би­ма­та си про­фе­сия. При­ба­вям и пър­ви­те уче­ни­че­с­ки тре­пе­ти и вси­ч­ки чо­ве­ш­ки ра­до­с­ти, ко­и­то съм из­жи­вял в се­мей­с­т­во­то, в про­фе­си­я­та. Тър­го­ви­ще е един ху­бав град. Тър­го­ви­щен­ци са ра­бо­т­ли­ви, ам­би­ци­о­з­ни, но те имат ну­ж­да са­мо от ед­но – от по-ви­со­ко са­мо­чу­в­с­т­вие. А за да ста­не то­ва, е ну­ж­но още по-ак­ти­в­но гра­ж­дан­с­ко об­ще­с­т­во.Те­зи дни, ко­га­то са­ди­х­ме дръ­в­че­та в парк „Юкя”, ед­на на­ша съ­г­ра­ж­дан­ка ми ка­за, че с те­зи ре­мон­ти, с вси­ч­ки про­ме­ни, ко­и­то раз­ху­ба­вя­ват на­ше­то­Тър­го­ви­ще й да­ва­ли усе­ща­не­то на­и­с­ти­на да се чу­в­с­т­ва  гра­ж­дан­ка. Ето, то­ва е ва­ж­но­то-да се гор­де­ем, да жи­ве­ем със са­мо­чу­в­с­т­ви­е­то на тър­го­ви­щен­ци, на бъл­га­ри, на ев­ро­пей­ци…Ако по­с­ти­г­нем то­ва, ще бъ­да най-ща­с­т­ли­ви­ят чо­век на све­та!

На­к­рая бих ис­кал да по­з­д­ра­вя на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни- да ни е че­с­тит Де­нят на Тър­го­ви­ще, да из­жи­ве­ем ед­на ве­се­ла и слън­че­ва па­на­ир­на се­д­ми­ца и за­е­д­но да се ве­се­лим с вси­ч­ки на­ши съ­г­ра­ж­да­ни и го­с­ти на гра­да ни!

Въ­п­ро­си­те за­да­де: ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *