“БЕЗСМЪРТЕН ПОЛК” МИНА И ПРЕЗ ТЪРГОВИЩЕ

9 май – Де­нят на по­бе­да­та, све­ще­ни­ят за вся­ко ру­с­ко се­мей­с­т­во пра­з­ник, пра­з­ник на па­мет­та, на кой­то се от­да­ва по­чит към за­ги­на­ли­те.

По це­лия свят на то­зи ден се ор­га­ни­зи­ра по­хо­дът „Без­с­мър­тен полк”. В Бъл­га­рия съ­би­ти­е­то бе­ше по­че­те­но в 40 гра­да, вклю­чи­тел­но и в на­ше­то Тър­го­ви­ще, къ­де­то жи­те­ли ше­с­т­ва­ха с по­р­т­ре­ти на свои ро­д­с­т­ве­ни­ци, уча­с­т­ва­ли в ан­ти­фа­ши­с­т­ка­та бор­ба. Въ­п­ре­ки ня­кои опи­ти  пра­з­ни­кът да бъ­де ома­ло­ва­жен, аз ли­ч­но не ми­с­ля, че има не­що, ко­е­то тря­б­ва да пра­з­ну­ва­ме и це­ним на та­зи да­та по­ве­че от края на стра­ш­на­та вой­на, от­не­ла тол­ко­ва мно­го хо­ра и на­ка­ра­ла дру­ги, ма­кар и жи­ви, да стра­дат без­к­рай­но. В по­чит на за­ги­на­ли­те в ан­ти­фа­ши­с­т­ка­та съ­п­ро­ти­ва, уча­с­т­ни­ци­те в „Без­с­мър­тен полк” в Тър­го­ви­ще пу­с­на­ха в мра­ч­но­то, дъ­ж­до­в­но не­бе бе­ли ба­ло­ни ка­то сим­вол на све­т­ла­та па­мет за вси­ч­ки бли­з­ки и да­ле­ч­ни, да­ли жи­во­та си, за да спре ня­ко­га ко­ш­ма­рът, на­ре­чен вой­на.

АНА­С­ТА­СИЯ ИВА­НО­ВА, ро­д­с­т­ве­ни­ца на уча­с­т­ни­ци във вой­на­та

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *